STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
61 480/QĐ-TDTTĐN Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Tổ tư vấn việc làm và hỗ trợ sinh viên 22-05-2018 Download
62 475.KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn việc làm và hỗ trợ sinh viên 18-05-2018 Download
63 35-NQ/ĐU Nghị Quyết Hội nghị ban chấp hành Đảng Bộ 30-07-2018 Download
64 679/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc giao quản lý, sử dụng con dấu trong công tác văn thư 23-07-2018 Download
65 656/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
66 651/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
67 650/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
68 649/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
69 648/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
70 647/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
71 646/QD-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
72 644/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
73 645/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
74 643/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
75 642/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
76 641/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
77 674/QĐ-TDTTĐN Quy định về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng con dấu trong công tác văn thư 20-07-2018 Download
78 663/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc cho phép triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019 16-07-2018 Download
79 655/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm của Phòng Công tác học sinh, sinh viên 11-07-2018 Download
80 654/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục 11-07-2018 Download