STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 Điều lệ hội thao 2017 Download
2 Chương trình họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng 12-12-2016 Download
3 Biên bản cuộc họp của lãnh đạo xem xét về hệ thống QLCL 29-12-2016 Download
4 Chương trình họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng Download
5 Biên bản cuộc họp của lãnh đạo xem xét về hệ thống QLCL 29-12-2017 Download
6 Quyết định bổ nhiệm, đổi tên chức vụ bổ nhiệm một số vị trí cán bộ lãnh đạo của Trường 24-03-2015
7 Kế hoạch xét duyệt đề cương NCKH sinh viên khóa Đại học 7laanf 2
8 Kết quả điều chỉnh quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2016 - 2021 31-03-2017 Download
9 Báo cáo kết quả điều chỉnh quy hoạch chức danh lãnh đạo trường nhiệm kỳ 2016 - 2021 31-03-2017 Download
10 Chương trình cuộc họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống QLCL 26-05-2014 Download
11 Kế hoạch đánh giá nội bộ (4/2012) 20-03-2012
12 TỔNG HỢP GIAO BAN THÁNG 3/2012 29-03-2012
13 BÁO CÁO TỔNG HỢP GIAO BAN THÁNG 4/2013 01-04-2013
14 Báo cáo Tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2013 05-06-2014
15 QĐ sử dụng Giáo trình chính thức trong trường Đại học TDTT Đà Nẵng 22-05-2015
16 Biên bản cuộc họp của lãnh đạo xem xét về hệ thống QLCL 27-09-2016 Download
17 Thông báo về việc rà soát, sửa đổi văn bản chế độ làm việc của giảng viên 25-09-2017 Download
18 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu 12-10-2017 Download
19 01/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức khóa học Hockey 02-01-2018 Download
20 01/QD-TTNNTH Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ quốc gia kỳ thi Tiếng Anh khóa ngày 20/01/2018 05-03-2018 Download