STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 18/TB-TDTTĐN Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 12/2015
2 Điều lệ hội thao 2017 Download
3 1155/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thanh
4 Chương trình họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng Download
5 Kế hoạch xét duyệt đề cương NCKH sinh viên khóa Đại học 7laanf 2
6 715/QĐ-TDTTĐN Quy định quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của trường Đại học TDTT Đà Nẵng năm 2010 26-08-2010
7 785/QĐ-TDTTĐN Qui định về công tác thỉnh giảng của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 13-09-2010
8 901 / TB -TDTT ĐN Thông báo về việc Kiểm định chất lượng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. 25-10-2011
9 906 TB/TDTTĐN Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường 27-10-2011
10 913/TB-TDTTĐN Thông báo về việc trưng tập các tư liệu và hình ảnh lịch sử của các đơn vị 31-10-2011
11 930/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 02-11-2011
12 983/TB-TDTTĐN Thông báo về việc chuẩn bị nội dung họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng ISO 900:2008 23-11-2011
13 1074/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc điều động cán bộ phó trưởng bộ môn Lý luận chính trị 22-12-2011
14 1073/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc giao phụ trách Khoa Tại chức - Sau đại học 22-12-2011
15 78 /QĐ-TDTTĐN Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm 16-02-2012
16 118 /TB-TDTTĐN Dự kiến danh sách giảng viên hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 01/5/2011 28-02-2012
17 119/QĐ - TDTTĐN Tách Trung tâm Thông tin - Thư viện 28-02-2012
18 160/KH-TDTTĐN Tuyển sinh liên thông đại học TDTT và đại học TDTT, hệ VLVH năm 2012 (đợt 1) 08-03-2012
19 Kế hoạch đánh giá nội bộ (4/2012) 20-03-2012
20 238/TB-TDTTĐN Thông báo về việc xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 12, năm 2012 23-03-2012