STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 18/TB-TDTTĐN Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 12/2015
2 Điều lệ hội thao 2017 Download
3 Kế hoạch xét duyệt đề cương NCKH sinh viên khóa Đại học 7laanf 2
4 Mẫu biên bản họp bình xét CBVC theo quý 30-11--0001
5 06/QĐ-TDTTĐN Qui định mức kinh phí thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở 06-01-2009 Download
6 332/QĐ-TDTTĐN Qui định về quản lý, tổ chức thực hiện các đề tài khoa học cấp cơ sở 20-05-2009
7 70/QĐ-TDTTĐN Qui định về thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho SV đại học hệ chính quy 25-01-2010
8 715/QĐ-TDTTĐN Quy định quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của trường Đại học TDTT Đà Nẵng năm 2010 26-08-2010
9 784 /QĐ-TDTTĐN Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên trường Đại học TDTT Đà Nẵng 13-09-2010
10 785/QĐ-TDTTĐN Qui định về công tác thỉnh giảng của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 13-09-2010
11 820/QĐ-TDTTĐN Qui định về miễn, giảm học phần Tiếng Anh cho sinh viên đại học 30-09-2011
12 893/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề TDTT 21-10-2011
13 901 / TB -TDTT ĐN Thông báo về việc Kiểm định chất lượng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. 25-10-2011
14 906 TB/TDTTĐN Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường 27-10-2011
15 913/TB-TDTTĐN Thông báo về việc trưng tập các tư liệu và hình ảnh lịch sử của các đơn vị 31-10-2011
16 918/TB-TDTTĐN Thông báo về việc điều tra nhu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành Thể dục thể thao 01-11-2011
17 930/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 02-11-2011
18 931/KH-TDTTĐN kế hoạch thi tốt nghiệp khóa Đại học Liên thông 3 03-11-2011
19 948/TB-TDTTĐN Thông báo về chế độ giao ban giữa BGH với các phòng, khoa, bộ môn 15-11-2011
20 949/TB-TDTTĐN Thông báo về việc xây dựng chương trình công tác năm 2012 15-11-2011