KHẢO THÍ (18-01-2016)

Bao gồm danh sách CBCT, danh sách thi sinh viên, bảng điểm sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]

Danh sách cán bộ giảng viên tham gia coi thi học phần năm học 2016-2017 (01-10-2015)

Danh sách cán bộ giảng viên tham gia coi thi học phần năm học 2016-2017 [ Xem tiếp ]

Chuẩn đầu ra Hệ Đại học Chính qui (22-09-2015)

Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục thể chất:, Quản lý thể thao, Huấn huyện thể thao [ Xem tiếp ]

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG (13-10-2014)

Bao gồm các văn bản và tài liệu kiểm định chất lượng giáo dục [ Xem tiếp ]