Trang tin Khoa- Bộ môn BM. Thể thao dưới nước

 

Chức năng:

          Bộ môn Thể thao dưới nước là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn Thể thao dưới nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của bộ môn.


Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học thể thao dưới nước; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

 3. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học được giao.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy các môn thể thao dưới nước. 

5. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hình thức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn theo nhu cầu xã hội.

7. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc bộ môn theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao;

10. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỘ MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC

 

(Áp dụng từ tháng 9/2017)

 

 

 

Họ và tên

Công việc đảm nhận

 

ThS. Nguyễn Nhất Hùng

Phụ trách bộ môn
Giảng viên chính

Email: nguyennhathung_dt@yahoo.com

Điện thoại: 0905146222

Trách nhiệm và quyền hạn

 Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về các nhiệm vụ sau:

-Trực tiếp tổ chức, điều hành bộ môn thực hiện các nhiệm vụ ở điều 3 (Quy chế tổ chức và hoạt động của các bộ môn trực thuộc)

-Quản lý, giáo dục đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên theo phân cấp

-Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn theo học kỳ, năm học và sau khi thực hiện nhiệm vụ lớn.

-Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, tài liệu được giao.

 

Ths. Phan Thanh Tin

Phó trưởng bộ môn

Giảng viên

Điện thoại: 0914020333

- Quản lý cơ sở vất chất bộ môn, đề xuất các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

-Phối hợp tập hợp, sắp xếp theo quy trình ISO – Hồ sơ NCKH

-Tổ chức lớp học lại và thi lần 2 khóa phổ tu  và chuyên sâu

-Ký các văn bản liên quan đến công tác giảng dạy của bộ môn..

- Báo cáo tổng hợp công tác bộ môn và họp giao ban khi phụ trách bộ môn đi vắng.

-Trực bộ môn ngày thứ 3

 

Ths. Trần Thị Kim Anh

Giảng viên

Địa chỉ Email:

trankimanhttdn@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0914112296

- Phụ trách công tác NCKH của giảng viên bộ môn và sinh viên

-Tổng hợp và lưu trữ các đề tài NCKH bài báo của bộ môn và sinh viên chuyên sâu

-Tập hợp, sắp xếp theo quy trình ISO – Tài liệu bên ngoài (Tổng hợp và lưu trữ).

-Tham gia công tác cố vấn học tập khi được phân công

-Thư ký bộ môn

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng bộ môn giao.

-Trực bộ môn ngày thứ 5

 

CN. Nguyễn Văn Quý

Giảng viên

Địa chỉ Email:

NguyenQuyTTDN@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0935333892

- Trợ lý bộ môn thực hiện công tác phân lịch giảng dạy hàng tuần, dự báo và tổng hợp khối lượng công tác của giảng viên bộ môn từng tuần, kỳ và năm học.

-Phụ trách sắp xếp coi thi, chuẩn bị biên bản, giấy thi và tổng hợp điểm thi lý thuyết phổ tu & chuyên sâu

- Lập sổ theo dõi, tập hợp sổ điểm đanh, quy điểm chuyên cần khóa (phổ tu & chuyên sâu)

-Tập hợp, sắp xếp theo quy trình ISO – Tài liệu nội bộ, Hồ sơ nội bộ sinh viên (Tổng hợp và lưu trữ)

- Tham gia công tác Cố vấn học tập khi được phân công.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng bộ môn giao.

-Trực bộ môn ngày thứ 4

 

CN. Nguyễn Thị Hới

Giảng viên

Địa chỉ Email:

@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0974438185

-Theo dõi, tập hợp sổ điểm đanh, quy điểm chuyên cần khóa (phổ tu & chuyên sâu)

- Phối hợp sắp xếp theo quy trình ISO – Tài liệu nội bộ, Hồ sơ nội bộ sinh viên (Tổng hợp và lưu trữ)

- Phối hợp chuẩn bị biên bản thi lý thuyết, thực hành các khóa học từng kỳ.

- Tham gia công tác cố vấn học tập khi được phân công.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng bộ môn phân công.

-Trực bộ môn ngày thứ 6

 

 

 

 

 

                                                                                       Đà Nẵng, ngày 5  tháng 09 năm 2017

 

                                                                                       PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

 

                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                       Nguyễn Nhất Hùng