Trang tin Khoa- Bộ môn K. Y sinh

   

 

CBVC Khoa Y sinh: 
    Lê Văn Xanh - Phụ trách khoa
    Tôn Nữ Huyền Thu
    Phan Anh Tuấn
    Nguyễn Nho Dũng
    Nguyễn Hùng Vương
 

Chức năng:

          Khoa Y sinh Thể dục thể thao là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học về Y - Sinh học thể thao theo phân công của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa (Khoa Y sinh Thể dục thể thao chưa tuyển sinh đào tạo ngành).

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học về Y - Sinh học thể thao; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

 3. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học được giao.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy các môn học về Y - Sinh học thể thao. 

5. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc bộ môn theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

7. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

8. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao;

9. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA Y SINH

(Áp dụng từ ngày 01/01/2013)

STT

Họ và tên

Công việc đảm nhận

1

Bác sĩ – CK1YHTT. Lê Văn Xanh

Chức vụ : Trưởng bộ môn

Chức danh chuyên môn : Giảng viên

Email : lvxanh@yahoo.com

Điện thoại : 0903527299

 Trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học các môn Y sinh học TDTT theo quy định hiện hành.

Trực tiếp tổ chức, điều hành bộ môn thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học được giao và NCKH; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng, hiệu quả thực hiện.

2. Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Bộ môn Y sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

1. Trực tiếp điều hành kế hoạch giảng dạy các môn giải phẫu, sinh lý, y học, sinh hóa, sinh cơ, vệ sinh và các hoạt động NCKH.

2. Quản lý, giáo dục, đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên trong bộ môn.

3. Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn theo quy định.

4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, tài liệu của bộ môn.

5. Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, giảng dạy môn Sinh lý, Y học, Vệ sinh…

6. Quản lý y tế trường học và quản lý chung hệ thống văn bản ISO.

2

Bác sĩ : Tôn Nữ Huyền Thu

Chức danh chuyên môn : Giảng viên

Email : tonnuhuyenthu@gmail.com

Điện thoại : 0905010616

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên

1. Giảng dạy môn Giải phẩu, vệ sinh theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường.

2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

3. Quản lý văn phòng phẩm của bộ môn.

4. Hỗ trợ công tác y tế trường học.

5. Quản lý và lưu trữ hồ sơ điểm môn Giải phẩu, vệ sinh và tài liệu có nguồn gốc bên ngoài.

3

Thạc sĩ. Nguyễn Nho Dũng

Chức vụ : Trợ lý khoa học

Chức danh chuyên môn : Giảng viên

Email : nhodungtt@yahoo.com

Điện thoại : 0905250215

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, trợ lý khoa học.

1. Giảng dạy môn Sinh hóa TDTT, môn Môi trường và con người, Vệ sinh TDTT theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường

2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên, học nghiên cứu sinh đúng tiến độ.

3. Trợ lý khoa học: Giúp Trưởng bộ môn xây dựng, triển khai, theo dõi thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của bộ môn.

4. Thay mặt  Trưởng bộ môn giải quyết các công việc trong phạm vi bộ môn khi được ủy quyền, giúp Trưởng bộ môn trình bày, thể hiện các văn bản báo cáo cấp trên, các biên bản hội họp của bộ môn.

6. Quản lý và lưu trữ hồ sơ điểm môn Sinh hóa TDTT, hồ sơ quản lý chất lượng, mục tiêu chất lượng, hồ sơ thi đua khen thưởng.

4

Thạc sĩ. Phan Anh Tuấn

Chức vụ: Trợ lý bộ môn

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: phananhtuan1982@gmail.com

Điện thoại: 0987876872

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, trợ lý bộ môn.

1. Giảng dạy môn Sinh cơ TDTT theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường

2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên

3. Trợ lý bộ môn: Dự báo, thống kê  khối lượng giảng dạy của các giảng viên trong bộ môn.

5. Quản lý và lưu trữ hồ sơ điểm môn Sinh cơ TDTT, tài liều có nguồn gốc bên ngoài, kế hoạch, quyết định, thông báo.

5

Cử nhân. Nguyễn Thị Thái Bình

Chức danh chuyên môn : Y sĩ

Email : thaibinhbmys@yahoo.com.vn

Điện thoại : 0946945360

Phân công thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ công tác Y tế trường học.

2. Thư ký bộ môn, cập nhật các loại văn bản giấy tờ liên quan.

3. Quản lý và lưu trữ hồ sơ sức khỏe của CBGV và sinh viên trong nhà trường.

 

Đà Nẵng, ngày 01tháng 01 năm 2013
Trưởng đơn vị
Đã ký
Lê Văn Xanh