Trang tin Tổ chức P. Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD

Điện thoại:                 0511.3713264      

CBVC thuộc phòng:

  1. Nguyễn Thị Hiền - Trưởng phòng 
  2. Trương Thái   - Phó phòng 
  3. Phạm Đình Tiệp
  4. Nguyễn Văn Dưỡng


         Ths. Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng
  Tập thể CBVC thuộc phòng

 

Chức năng:

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

 

 Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về công tác Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với thực tiễn nhà trường.

 

3. Tổ chức thực hiện công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo của nhà trường theo quy định hiện hành; phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi các môn học trong chương trình đào tạo của nhà trường.

 

4. Đề xuất điều động nhân sự tham gia công tác thi, kiểm tra; xác nhận khối lượng giờ tham gia công tác thi và đề xuất thanh toán.

 

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Tự đánh giá chất lượng giáo dục; kế hoạch đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch đánh giá ngoài khi có yêu cầu; công khai kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Hiệu trưởng

 

6. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các bộ phận sau khi được kiểm định.

 

7. Quản lý, lưu trữ, bảo mật tài liệu, hồ sơ về lĩnh vực công tác được giao.

 

8. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phòng Khảo thí và Đảm chất lượng giáo dục.

 

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

 

10. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định hiện hành;

 

11. Phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ,

VIÊN CHỨC PHÒNG THANH TRA KHẢO THÍ

(Áp dụng từ 01/01/2014 đến 31/12/2014)

 

Họ và tên

Công việc đảm nhận

 
 
Ths. Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Trưởng phòng
Giảng viên chính.
Điện thoại: 0905234562

 

1. Tham mưu cho Ban giám hiệu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng các lĩnh vực công tác: Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xác minh các vấn đề về hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định; Khảo thí, Kiểm định chất lượng giáo dục, tuyên truyền, phổ biến và chấp hành pháp luật, kiểm tra các văn bản của nhà trường theo quy định của pháp luật.

2. Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện hoạt động của phòng Thanh tra Khảo thí theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
 
 
Ths. Trương Thái
Chức vụ: P.Trưởng phòng
Điện thoại: 0914039036

1. Tham mưu cho Ban giám hiệu, chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và Ban giám hiệu về các lĩnh vực công tác: Khảo thí, công tác thanh tra kiểm tra trong đào tạo tổ chức thi, kiểm tra.

2. Giúp trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực về công tác khảo thí và kiểm soát quá trình giảng dạy.

3. Thay mặt trưởng phòng điều hành các hoạt động của phòng khi được trưởng phòng uỷ quyền.

4. Thực hiện các công tác khác khi được lãnh đạo trường và trưởng phòng phân công.
 
 
 
CN. Trần Thị Kiêm Anh
Chuyên viên.
Điện thoại:01227480922

 

 

Tham mưu và giúp lãnh đạo phòng triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Chịu trách nhiệm cập nhật, lưu trữ các văn bản, hồ sơ của phòng

2. Công tác pháp chế trong nhà trường.

3. Tham gia công tác khảo thí (làm phách bài thi, tiếp nhận hồ sơ, bài thi, điểm phách, công tác tổ chức thi học phần, Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quá trình giảng dạy.

4. Tham gia công tuyển sinh trong toàn Trường.

5. Tiếp nhận và đề xuất giải quyết các yêu cầu của sinh viên liên quan đến công tác thi học phần.

6. Thực hiện các công tác khác khi được lãnh đạo trrường và Phòng phân công.
 
 
 
CN. Phạm Đình Tiệp
Chuyên viên
Điện thoại: 0973988197

Tham mưu và giúp lãnh đạo phòng triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Thực hiện công tác khảo thí (coi thi, xử lý phách bài thi, tiếp nhận hồ sơ, bài thi, điểm phách).

2. Theo dõi đôn đốc khoa, bộ môn nộp bảng điểm phách, lưu trữ hồ sơ thi, bài thi.

3. Phục vụ in sao các văn bản, tài liệu công tác giảng dạy

4. Tham gia công tác tổ chức thi tốt nghiệp, tuyển sinh trong toàn Trường.

 

                                                          Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2014.
                                                                Trưởng phòng TTKT.

                                                                          (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Thị Hiền