Trang tin Tổ chức TT.Giáo dục quốc phòngThs. Nguyễn Trọng Anh
PGĐ Trung tâm
  Tập thể trung tâm Giáo dục quốc phòng

 

- Điện thoại: 0236.399. 1206
- Email: 
trungtamggiaoducquocphonganninh@gmail.com


- CBVC Trung tâm:

 1. Ông Nguyễn Trọng Anh - Phó GĐ Trung tâm

2. Ông Hồ Sỹ Dũng - Phó GĐ Trung tâm
3. Ông Phạm Lê Huy
4. Ông Dương Quang Trường
5. Ông Hoàng Mạnh Hùng
6. Ông Nguyễn Thái Trọng Bằng
7. Ông Nguyễn Ngọc Vương
8. Bà Lê Thị Kim Anh
9. Bà Cao Thị Ái Vân
10. Ông Cù Huy Anh
11. Ông Nguyễn Cao Kỳ

12. Ông Ngô Minh Bảo Phú- Trung tâm gồm có:

1. Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, học viên:
Ông Nguyễn Trọng Anh kiêm nhiệm trưởng phòng
2. Phòng Hành chính, Tổ chức:
Ông Lê Nhân kiêm phụ trách phòng, Ông Đỗ Đình Dũng tham gia quản lý phòng, phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và thi đua, khen thưởng.
3. Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật:
Ông Nguyễn Trọng Anh kiêm phụ trách phòng, Bà Lê Thị Trà Lý tham gia quản lý phòng, phụ trách lĩnh vực tài chính
4. Phòng Thanh tra, Pháp chế:
Ông Đỗ Đình Dũng kiêm nhiệm phụ trách phòng, Bộ phận TTGD thuộc phòng TCCB thực hiện công tác thanh tra, pháp chế.
5. Khoa Chính trị:
Ông Hồ Sỹ Dũng kiêm trưởng khoa.
6. Khoa Quân sự:
Ông Hồ Sỹ Dũng kiêm phụ trách khoa.

 

     

  Chức năng:

 1. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng –An ninh (GDQP-AN) của nhà trường cũng như các đơn vị liên kết; môn học Bắn súng Thể thao theo kế hoạch chung; Tham mưu triển khai công tác quốc phòng quân sự địa phương; tham mưu ký hợp đồng thỉnh giảng cho sinh viên theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

 2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về GDQP-AN.

 3. Quản lý cán bộ viên chức và tài sản được giao, có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ viên chức và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

 

Nhiệm vụ:

 1. Lập kế hoạch tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN cho sinh viên nhà trường và sinh viên một số đơn vị liên kết.

 2. Trang bị cho sinh viên kiến thức về GDQP-AN theo chương trình của Bộ GD&ĐT; tổ chức quản lý rèn luyện sinh viên trong và ngoài.

 3. Tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, quản lý điểm, cấp phát chứng chỉ môn học GDQP-AN.

 4. Tiến hành nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và kết quả NCKH vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của khoa.

 5. Xây dựng trang thông tin về khoa GDQP trên Website của nhà trường.

 6. Xây dựng, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ viên chức thuộc khoa.

 7. Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức theo quy định chung.

 8. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền.

 9. Phối kết hợp với các cơ sở, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo theo quy định của nhà trường và của Bộ DG&ĐT.

 10. Có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất, vũ khí, quân tư trang và thiết bị dạy học môn GDQP-AN.

 11. Soạn thảo đề thi, đáp án, cập nhật ngân hàng đề thi, thực hiện tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT; quản lý lưu trữ kết quả học tập của sinh viên đúng quy trình.

 12. Bố trí, sắp xếp giảng viên giảng dạy phù hợp với khả năng chuyên môn.

 13. Xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của khoa phù hợp với sự phát triển chung của trường, của ngành.

 14. Lập Kế hoạch và triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng và quân sự địa phương hàng năm.

 15. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhận

ThS. Nguyễn Trọng Anh

Chức vụ: P.GĐ Trung tâm

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

 

- Trách nhiệm và quyền hạn: Tham mưu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác thuộc Trung tâm. Quản lý chỉ đạo CBVC thuộc Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ và quản lý tài sản được giao. Quan hệ, phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn, các Tổ chức đoàn thể trong và ngoài cơ quan cũng như những công việc được Hiệu trưởng giao để hoàn thành nhiệm vụ chung.

 - Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quản lý, giảng dạy môn học GDQP-AN.

 2. Tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo cơ quan theo quy định.

 3. Tham gia công tác giảng dạy theo quy định và các hoạt động của Trường theo yêu cầu và sự phân công của Ban giám hiệu.

4. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ CBVC thuộc Trung tâm theo yêu cầu và nhiêm vụ.

5. Trực tiếp tham gia giảng dạy môn học GDQP-AN và kiêm nhiệm môn bắn súng thể thao.

 

Hồ Sỹ Dũng

Chức vụ: P.GĐ Trung tâm

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

1. Tham mưu cho Giám đốc tổ chức, quản lý, hoạt động giảng dạy, học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh của nhà trường và các trường liên kết theo đúng qquy định.

2. Tổ chức công tác NCKH của các thành viên thuộc Khoa về mảng nội dung GDQP-AN.

3. Quản lý nội dung chương trình giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra và kết quả học phần GDQP-AN.

4. Trực tiếp tham gia giảng dạy môn học GDQP-AN và kiêm nhiệm môn học Lý luận chính trị.

5. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc Trung tâm theo yêu cầu và nhiêm vụ.

CN. Phạm Lê Huy

Chức danh chuyên môn:

Giảng viên; trợ lý khoa học.

 

Thực hiện một số công việc sau:

 1. Tham mưu xây dựng đề cương chi tiết học phần, biên soạn giáo án môn học GDQPAN;

2. Xây  dựng chương trình, lịch trình, lịch giảng dạy, kế hoạch giảng dạy môn học GDQPAN;

3. Giúp Ban giám đốc Trung tâm trực tiếp liên hệ với 26 trường liên kết giảng dạy môn học GDQPAN theo thông tư 123;

3. Tham mưu dự thảo xây dựng các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên;

4. Quản lý, giảng dạy hướng dẫn sinh viên các khóa tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên;

5. Tham gia NCKH, viết bản tin khoa học, nội san;

6. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN.

7.Tham gia các hoạt động của Trung tâm, của dơn vị theo yêu cầu và sự phân công của Trưởng khoa.

 

 

CN. Dương Quang Trường

Chức danhchuyên môn:

Giảng viên

 

 

Thực hiện một số công việc sau:

1. Tham mưu dự thảo các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên.

2. Trực tiếp quản lý, giảng dạy hướng dẫn sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên.

3. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN.

4. Tham gia NCKH, viết bản tin khoa học, nội san;

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

 

CN. Hoàng Mạnh Hùng

Chức danh chuyên môn:

Giảng viên

 

Thực hiện một số công việc sau:

1. Tham mưu dự thảo các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên.

2. Trực tiếp quản lý, giảng dạy hướng dẫn sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên.

3. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN.

4. Tham gia NCKH, viết bản tin khoa học, nội san;

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

 

CN. Nguyễn Thái Trọng Bằng

Chức danh chuyên môn:

Giảng viên

 

 

 

Thực hiện một số công việc sau:

1. Tham mưu dự thảo các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên.

2. Trực tiếp quản lý, giảng dạy hướng dẫn sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên.

3. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN.

4. Tham gia NCKH, viết bản tin khoa học, nội san;

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

 

CN. Nguyễn Ngọc Vương

Chuyên viên phòng QLĐT-CTSV.

 

 

 

 

Thực hiện một số công việc sau:

1. Tham mưu dự thảo các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên.

2. Trực tiếp quản lý, giảng dạy hướng dẫn sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên.

3. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN.

4. Tham gia NCKH, viết bản tin khoa học, nội san;

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

Ths. Lê Thị Kim Anh

Chức danh chuyên môn: Chuyên viên giáo vụ khoa học, phòng QLĐT-CTSV

 

 

 

Thực hiện một số công việc sau:

1. Thực hiện công tác văn thư, hành chính của phòng đào tạo TT.

2. Tham gia quản lý theo dõi việc học tập, quản lý điểm, kết quả học tập của sinh viên.

3. Thực hiện chức năng thường trực công tác thanh tra  Đào tạo.

4. Quản lý in cấp phát chứng chỉ theo khóa học.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

CN. Cao Thị Ái Vân

Chức danh chuyên môn:

Chuyên viên phòng QLĐT-CTSV.

 

 

Thực hiện một số công việc sau:

1. Quản lý toàn diện sinh viên trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trung tâm, duy trì các chế độ sinh hoạt trong ngày, tuần theo quy định.

2. Phối hợp tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, các phong trào thi đưa, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các sinh hoạt ngoại khóa cho sinh viên.

3. Tiếp nhận danh sách, lập sổ quản lý, sổ lên lớp và các hoạt đông liên quan đến sinh viên.

4. Tiếp nhận đơn xin học, nghỉ học, bảo lưu kết quả học tập của sinh viên, báo cáo trưởng phòng giải quyết.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

Ths. Cù Huy Anh

Chức danh chuyên môn:

Chuyên viên phòng HC-TC-KT

Trung đội trưởng TĐTV

 

 

Thực hiện một số công việc sau:

1. Quản lý các mặt công tác hậu cần, tài sản thiết bị, cơ sở vật chấtcủa Trung tâm .

2. Quản lý tài chính, cấp phát, thu hồi vũ khí, quân trang, quân dụng và các trang, thiết bị dạy học khác.

3. Làm công tác văn thư và mọi hoạt đông của Trung đội tự vệ nhà trường.

4. Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị kỹthuật và cơ sở vật chất.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩmquyền giao.

CN. Nguyễn Cao Kỳ

Chuyên viên phòng HC-TC-KT

 

 

 

 

 

Thực hiện một số công việc sau:

1. Đảm bảo mọi mặt về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của môn học theo quy định, lập kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất hậu cần cho Trung tâm.

2. Quản lý quân trang, cấp phát cho sinh viên tham gia học tập đảm bảo đúng quy định.

3. Tham gia quản lý cơ sở vật chất phục vụ cho gảng dạy và học tập theo yêu cầu của TT.

4. Theo dõi và có biện pháp bảo quản trang thiết bị, vũ khí trang bị của TT.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

CN. Ngô Minh Bảo Phú

Chuyên viên phòng HC-TH

 

Thực hiện một số công việc sau:

1. Quản lý, thực hiện công tác văn thư, hành chính, pháp chế, bảo mật và lưu trữcủa Trung tâm.

2.Tổng hợp tình hình các hoạt động của Trung tâm theo quy định.

3.Theo dõi và đề xuất với Giám đốc các chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trung tâm.

4. Quản lý toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, giảng dạy, học tập của TT.

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.