Bài viết Ngành Giáo dục thể chất Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục thể chất:

Chuẩn đầu ra ngành GDTC