Bài viết Ngành Giáo dục thể chất Chương trình môn học ngành
Chương trình môn học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 

1. Chương trình đào tạo của ngành GDTC (Ban hành kèm theo Quyết định số 668 / QĐ-TDTTĐN  ngày 22 tháng 7  năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng)Xem 
2. Chương trình đào tạo của ngành GDTC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1636  / QĐ-TDTTĐN  ngày  21  tháng 12  năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng): Xem tại đây 
3. Chương trình đào tạo của ngành GDTC 
(Ban hành theo Quyết định số 563/QĐ-TDTTĐN  ngày 18 tháng  6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng): XEM tại đây