Bài viết Sinh viên Tài liệu học tập
BỒI DƯỠNG THỰC TẬP ĐH7 (Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính)

THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính: XEM
Phụ lục đi kèm thông tư: XEM