Bài viết Ngành Huấn luyện TDTT Đề cương chi tiết môn học
Đề cương chi tiết môn học

 
đề cương chi tiết các môn học:

1. BẮN SÚNG

2. LL&PPHLTT HP1&2

3. NNCS3

4. TUYỂN CHỌN & ĐÀO TẠO VĐV

5. BÓNG CHUYỀN HP1 

6. CN BÓNG CHUYỀN HP1 DH10

7. CN BÓNG CHUYỀN HP2 DH10

8. CN BÓNG CHUYỀN HP3 DH10

9. CN BÓNG CHUYỀN HP4 DH10

10.Môn Tin học đại cương: XEM

1
1. ĐƯỜNG LỐI CMĐCSVN

12. đường lối TDTT

13. nguyên lý 2 k12

14. TƯ TƯỞNG HCM

15. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN BÓNG CHUYỀN HỌC PHẦN VI

16. 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT PPGD&TH CHUYÊN NGÀNH HUẤN LUYỆN THỂ THAO HỌC PHẦN BA

17. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN BÓNG CHUYỀN PHỔ TU

18. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN BÓNG CHUYỀN HỌC PHẦN V

1
9. 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Môn học: PPGD&TH BÓNG ĐÁ.

20. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỂ THAO CHUYÊN NGÀNH 5

21. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỂ THAO CHUYÊN NGÀNH 7

22. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỂ THAO CHUYÊN NGÀNH 1

2
3. 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỂ THAO CHUYÊN NGÀNH 2

24. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH

25. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỂ THAO CHUYÊN NGÀNH 3

26. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN BÓNG BÀN PHỔ TU CHUYÊN NGÀNH HLTT

27. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN PPGD & THỰC HÀNH PHỔ TU BÓNG NÉM ( NGÀNH HLTT )

28. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ( Môn Điền kinh- phổ tu HLTT)

29. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN GIAO TIẾP SƯ PHẠM

30. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

31. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN: SINH LÝ HUẤN LUYỆN TDTT

32. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN:TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

33. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

34. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH THỂ DỤC

35. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỂ THAO CHUYÊN NGÀNH 5 môn cầu lông

36. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỂ THAO CHUYÊN NGÀNH 3 môn cầu lông

37. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT môn cầu lông

38. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐO LƯỜNG THỂ THAO

39. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

40. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TOÁN THỐNG KÊ

41. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ SINH LÝ HỌC TDTT

42. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN DINH DƯỠNG THỂ THAO

43. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  HỌC PHẦN DOPING TRONG THỂ THAO

44. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN: GIẢI PHẪU TDTT

45. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  HỌC PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI

46. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN: SINH LÝ TDTT

47. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN: Y HỌC TDTT