Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Điểm tổng kết các khóa của học kỳ 1, năm học 2017- 2018 theo từng sinh viên

- Khóa đại học 8 :
   + khoa giáo dục thể chất: xem
   + Khoa Quản lý: xem
- Khóa đại học 9 :
   + khoa giáo dục thể chất: xem

- Khóa đại học 10 :
   + khoa giáo dục thể chất: xem
   + Khoa Quản lý: xem
- Khóa đại học 11 :
   + khoa giáo dục thể chất: xem
   + Khoa Quản lý: xem    

- Học ghép, học lại:
   + khoa giáo dục thể chất: xem