Bài viết Sinh viên SV thôi học, nghỉ học, thu nhận lại
Danh sách sinh viên thôi học, nghỉ học, thu nhận lại năm học 2018-2019

HỌ TÊN

NGÀY SINH

Mã SV

LỚP

KẾT QUẢ

QĐỊNH SỐ

NGÀY KÝ

Nguyễn Văn Giới

22/03/1992

10k9030083

10/02

Nghỉ học kỳ 1 

702

01/8/2018

Nguyễn Đình Nhật

08/9/1998

10k9030063

11/03

Thu nhận lại

703

01/8/2018

Huỳnh Thái Hà

09/9/1994

08k9111030

09/8

Thu nhận lại

704

01/8/2018

Nguyễn Đức Dương

09/10/1996

08k9110904

9/08

Thu nhận lại

750

01/8/2018

Nguyễn Quốc Mạnh

19/9/1996

08k9050641

9/02

Thu nhận lại

706

10/8/2018

Đỗ Tấn Trưởng

01/01/1993

11k2060187

11/1

Nghỉ học kỳ 1 

716

07/8/2018

Trần Đình Nam

23/11/1990

11k2060093

11/3

Chuyển chuyên sâu

717

07/8/2018

Buiò Thị Thu Hà

26/5/1999

11k2060632

11/1

Nghỉ học 1 năm

718

07/8/2018

 Un Thị Đại 24/11/1998  10k9080193  10/05   Thu nhận lại  719 07/8/2018 
Hồ Xuân Bách  01/8/1998  11k2060004   11/01  Chuyển chuyên sâu  740 15/8/2018 
Đinh Thị Hồng Diễm  15/12/1999  11k2060014  11/02  Chuyển chuyên sâu  740  15/8/2018 
Kiều Thị Phương Mai  25/02/1999  11k2060089  11/02  Chuyển chuyên sâu 740  15/8/2018 
Phùng Tấn Gia  23/4/1999  11k2060028  11/06  Chuyển chuyên sâu  740  15/8/2018 
Trần Thiện Dương  23/02/1997  10k9110254  11/06   Thu nhận lại  741 15/8/2018 
Nguyễn Xuân Phát  08/01/1999  11k2060109  11/02   Chuyển chuyên sâu  755 23/8/2018 
Đặng Thị Minh Thuý  06/9/1994  09k9030079  9/05   Thu nhận lại  756  23/8/2018
 Tăng Văn Nhật  10/6/1995  10k8030343  10/08  Thôi học  757  23/8/2018
 Nguyễn Ngọc Phước  11/7/1998  10k9040155  10/04  Thôi học  759  23/8/2018
 Tăng Văn Pháp  12/8/1992  10k8030345  10/8  Thôi học  758  23/8/2018
 Nguyễn Thị Thu Hà  20/8/1995  10k8030340  10/08  Thôi học  760  23/8/2018
 Võ Hoàng Vương Quốc  19/5/1994  08k9080845  9/07  Thôi học   854 29/8/2018 
 Lê Hồng Sơn  06/7/1997  09k9080232  9/07  Thôi học  853  29/8/2018
 Lê Thị Kiều Oanh  11/4/2000  12k2070130  12/05  Thôi học  852  29/8/2018
 Võ Duy Tín  14/10/1995  09k9040156  9/01  Thôi học  859  30/8/2018
 Vũ Khang  26/02/1997  09k9080184  9/07  Thôi học  860  30/8/2018
 Nguyễn Văn Huệ  02/02/1997  09k9080178  9/07  Thôi học  861  30/8/2018
 Nguyễn Thanh Hùng  28/04/1995  08k9080789  9/07  Thôi học  865  31/8/2018
 Phạm Thị Thuý Hạnh  13/4/1999  11k2060037  11/01  Nghỉ học kỳ 1  877  06/9/2018
 Nguyễn Tuấn Thanh  18/8/1999  11k9000214  11/02   Chuyển chuyên sâu  878  06/9/2018
 Vũ Thị Ly  02/02/1995  11k2060087 11/01   Nghỉ học kỳ 1  879 06/9/2018 
 Lò Thị Thanh  09/11/1997  11k2060153 11/01  Nghỉ học kỳ 1  880  06/9/2018 
 Vũ Văn Quân  19/8/1998  11k2060120  11/04  Thôi học  895  12/9/2018
 Võ Thành Nghĩa  10/01/1999  11k2060099  11/04  Thôi học  896  12/9/2018
 Zơ Râm Tiền Giang  17/5/1999  11k2060030  11/01  Thôi học  897  12/9/2018
 Nguyễn Trí Hoàng  08/9/1999  11k2060050  11/02  Thôi học  898  12/9/2018
 Đinh Sỹ Hùng  16/12/1999  11k2060054  11/02  Thôi học  899  12/9/2018
 Phạm Tiến Đạt  22/7/1999  11k2060022  11/01  Thôi học  900  12/9/2018
 Trần Vũ Nguyên  19/6/1999  11k2060103  11/04  Thôi học  901  12/9/2018
 Đặng Bảo Tài  04/6/1997  11k2060129  11/04  Thôi học  902  12/9/2018
 Huỳnh Đức Hải  31/01/1999  11k2060034  11/02  Thôi học  903  12/9/2018
 Bùi Văn Minh  15/4/1999  11k2060090  11/03  Thôi học  904  12/9/2018
 Brôl Khẩn  18/5/1998  11k2060072  11/03  Thôi học  905  12/9/2018
  Nguyễn Tuấn Khanh  07/2/1999  11k2060069  11/03  Thôi học  906  12/9/2018
 Hoàng Văn Cường  23/8/1998  11k2060011  11/01  Thôi học  907  12/9/2018
 Lương Thành Công  12/8/1999  11k92070219  11/08  Thôi học  908  12/9/2018
 Kiều Quốc Trung  12/7/1999  11k92070254  11/8  Thôi học  909  12/9/2018
 Trần Văn Cường  04/6/1999  11k92070220  11/8  Thôi học  910  12/9/2018
 Đào Thành Tiến  09/8/1999  11k9000211  11/7  Thôi học  911  12/9/2018
 Trần Xuân Định  03/6/1999  11k92070223  11/8  Thôi học  912  12/9/2018
 Mai Thị Huỳnh Như  09/6/1999  11k2060108  11/4  Thôi học  913  12/9/2018
 Lưu Đức Tuấn  03/6/1999  11k2060146  11/5  Thôi học  914  12/9/2018
 Zơ Râm Tường  21/5/1999  11k2060150  11/5  Thôi học  915  12/9/2018
 Trần Minh Thạch  07/12/1998  11k2060151  11/5  Thôi học  916 12/9/2018 
 Đặng Văn Phụng  10/01/1998  11k9000205  11/7  Thôi học  917  12/9/2018
 A Hoai  02/3/1999  11k2060048  11/2 Chuyển Khoá   918  12/9/2018
 Bùi Thanh Tân  20/01/1999  11k2060133  11/5  Chuyển Khoá   919  12/9/2018
 Phạm Đức Dương  10/10/1999  11k2060018  11/5  Chuyển Khoá   919  12/9/2018
 Trần Minh Huy  19/10/1999  11k2060059  11/2  Chuyển Khoá   919  12/9/2018
 Trương Xuân Phát Đạt 15/9/1999 11k2060021 11/8 Chuyển Khoá  919 12/9/2018
 Kiều Vũ  19/5/1997  09k9040207  9/04  Thôi học  943  21/9/2018
 Lê Thanh Lâm  06/10/1996  09k9030068  9/5  Thôi học  944  21/9/2018
 Trang Thanh Anh Vũ  23/02/1997  09k9040209  9/4  Thôi học  945  21/9/2018
 Nguyễn Văn Ngoan  08/4/1999  11k2060100  11/4  Chuyển Khoá   946  21/9/2018
 Huỳnh Thiên Quốc  13/4/2000    12/6  Thôi học  958  27/9/2018
 Nguyễn Quốc Anh  18/2/2000    12/1  Thôi học  959  27/9/2018
 Phan Sỹ Gia Huy  24/10/1999  11k2060058  11/02   Thôi học  1040  11/10/2018
 Alung Trung  02/02/1998  11k2060181  11/06  Thôi học  1041  11/10/2018
 Nguyễn Văn Ngoan  13/4/1999  11k2060100  12/3  Nghỉ học kỳ 1  1042  11/10/2018
 Võ Trần Chí Quang  01/01/1999  11k2060116  11/4  Thôi học   1045  12/10/2018
 Võ Văn Mẫn  23/7/1997 10k8110337  10/08   Thôi học   1140 13/11/2018 
 Nguyễn Thanh Phúc 05/03/1998  10k8080320  10/8  Thôi học   1141  13/11/2018 
Võ Anh Hoàng  01/01/1998  10k9000285  10/7  Thôi học   1142  13/11/2018 
Lê Trung Thanh  01/02/1997  10k8080327  10/8  Thôi học   1143  13/11/2018 
Trình Văn Giang  29/9/1997  09k9040104  9/7  Thôi học   1144  13/11/2018 
Hoàng Ngọc Hải  06/01/1997  09k9030056  9/6  Thôi học   1145  13/11/2018 
Đoàn An Khang  05/01/1998  10k9110266  10/6  Thôi học   1146  13/11/2018 
Phạm Ngọc Hiếu  23/01/1996  10k9080200  10/5  Thôi học   1147  13/11/2018 
Bùi Thị Hiền  22/12/1998  10k9080197  10/5  Thôi học   1148  13/11/2018 
Bùi Minh PHương  17/9/1998  10k9030065  10/2  Thôi học   1149  13/11/2018 
Bùi Tá Việt Quốc  06/2/2000  12kgdtc056  12/2  Nghỉ học kỳ 1   1150 13/11/2018 
 Đặng Trọng Nam 20/02/1994  10k8030342  10/8  Chuyển Trường  1303  27/12/2018 
Phạm Nhật Minh  01/2/1998  11k92060240  11/1  Chuyển trường  1304  27/12/2018 
Trần Quang Huy  02/2/1998  11k2060055  11/1  Thôi học   1305  27/12/2018 
Lê Quang Trường 17/2/1999 11k2060186 11/04 Thôi học  1306 27/12/2018 
Lê Thanh Quỳnh Quốc Triều  31/5/1999  11k2060174  11/4  Thôi học   1307  27/12/2018 
Nguyễn Tam Thái  30/9/1999  11k920070250  11/8  Thôi học   1308  27/12/2018 
Trần Ngọc Tân  10/01/1998  11k92070247  11/8  Thôi học   1309  27/12/2018 
Bùi Thanh Hoa  01/3/1998  11k92070226  11/8  Thôi học   1310  27/12/2018 
Trần Vĩnh Lãm  01/3/1998  11k92070233  11/8  Thôi học   1311  27/12/2018 
Võ Xuân Hoàng  24/4/1999  11k92070229  11/8  Thôi học   1312  27/12/2018 
Vũ Việt Dũng 05/6/1999 11k2060017 11/8 Thôi học  1313 27/12/2018
Nguyễn Thị Hiếu Chân 02/01/1999 11k92070221 11/8 Thôi học  1314 27/12/2018
Trânkf Giáp Đình Hưng 19/8/1999 11k2060063 11/1 Thôi học  1315 27/12/2018
Ma Nguôn 13/2/1999 11k2060101 11/1 Thôi học  1316 27/12/2018
Hiên Hạ 31/1/1997 11k2060031 11/4 Thôi học  1317 27/12/2018
Lê Ngọc Nam 16/6/1999 11k2060095 11/4 Thôi học  1318 27/12/2018
Ngô Văn Sáng 20/7/1999 11k2060124 11/4 Thôi học  1319 27/12/2018
Lê Huy Tùng 06/11/1999 11k2060147 11/4 Thôi học  1320 27/12/2018
Lê Gia Tú 02/12/1999 11k2060142 11/4 Thôi học  1321 27/12/2018
Đỗ Lê Quang 12/9/1999 11k92070146 11/8 Nghỉ học kỳ 1 1322 27/12/2018
Huỳnh Đăng Thục Đoan 30/6/1999 11k2060025 11/1 Thôi học  1323 27/12/2018
Pham Thị Thuý Hạnh 13/4/1999 11k2060037 11/1 Thu nhận lại 1324 27/12/2018
Lò Thị Thanh 09/11/1997 11k2060153 11/1 Thu nhận lại 1324 27/12/2018
Vũ Thị Ly 02/02/1995 11k2060087 11/1 Thu nhận lại 1324 27/12/2018
Đỗ Tấn Trưởng 01/01/1993 11k2060187 11/1 Thu nhận lại 1324 27/12/2018
 Lê Thanh Tùng 02/02/1999  11k2060148  11/5  Nghỉ học kỳ 2  84  21/1/2019 
Pham Thị Thu Hà  01/5/2000  12kgdtc021  12/1   Thôi học  159 22/2/2019 
Dương Thanh Duy  10/3/1994  08k9070550  8/12  Thôi học  239  14/3/2019 
BH Nước Triêm  19/4/1998  10k9040177  10/4  Thôi học  240  14/3/2019 
Khổng Hoàng Quý  09/10/1997  10k9120312  10/2  Thôi học  241  14/3/2019 
Nguyễn Thị Cẩm Uyên  27/12/1994  08k9080892  8/19  Thôi học  242  14/3/2019 
Cồ Huy Thường  24/11/1997  10k9030075  10/2  Thôi học  243  14/3/2019 
Nguyễn Hoàng Xuân Diệu  05/10/1995  08k9070549  10/2  Thôi học  244  14/3/2019 
Lê Tấn Diện  27/7/1995  10k9000283  10/7  Thôi học  245  14/3/2019 
A Rất A Chốt  03/2/1992  10k9080186  10/5  Thôi học  246  14/3/2019 
Trần Phước Viễn  04/5/1999  11k2060190  12/1  Thôi học  248  14/3/2019 
Lưu Công Minh  20/2/1998  10k9040139  10/4  Thôi học  249  14/3/2019 
Ngô Thị Hoài Phương  08/5/1998  10k9110276  10/6  Thôi học  250  14/3/2019 
Nguyễn Thị Huyền  20/10/1998  10k9010008  10/1  Thôi học  251  14/3/2019 
Nguyễn Đình Hoàng Kiếm  01/01/1998  10k9010009  10/1  Thôi học  252  14/3/2019 
Lê Hồ Đăng Sơn  30/01/1989  10k9120089  10/2  Thôi học  253  14/3/2019 
Trần Minh Khang  08/8/1998  10k9080208  10/5  Thôi học  254  14/3/2019 
Nguyễn NGọc Sơn  27/11/1998  10k9080228  10/5  Thôi học  255  14/3/2019 
Ngô Thanh Bình  16/6/1992  10k9120081  10/2  Thôi học  256  14/3/2019 
 NGuyễn Thành Vinh  18/8/2000  12Kgdtc033  12/1  Nghỉ học 1 năm  293  26/3/2019
 Từ Quốc Khánh  02/09/2000 12khltt118 12/5  Nghỉ học 1 năm  294 26/3/2019
Nguyễn Văn Giới  22/3/1992 10k9030083 10/2 Nghỉ học kỳ 2 400 25/4/2019
 Bh nướch Tuấn Tú 01/12/2000 12kgdtc 12/2  Thôi học 441 25/4/2019
 Lê Trường 01/9/2000  12kgdtc 12/2 Thôi học  442 25/4/2019
 Lê Viết Hưng  16/3/2000  12kgdtc046 12/2 Thôi học 443 25/4/2019
 Nguyễn Xuân Lợi  27/9/2000 12kqltt111 12/4 Thôi học  399 18/4/2019
 Lê Quốc Quang 20/5/2000 12kgdtc006 12/1 Thôi học  400 18/4/2019
 Nguyễn Phi Long  10/3/1998 11k2060078 11/4 Thôi học  401 18/4/2019
 Lê Hoàng Phi  21/5/1999  11k2060110 11/4  Thôi học 402 18/4/2019
 Trần  Cảnh  Tài  7/7/1999  11k 000207 11/7 Thôi học  403 18/4/2019
 Đinh Ngọc Lộc  02/5/1999  11k 2060081 11/6 Thôi học  404 18/4/2019
 Nguyênkx Quốc Vinh  12/1/1998  11k 2060192  11/3 Thôi học  405 18/4/2019
 Trương Minh Sang  04/02/2000  12kqltt 114  12/4 Nghỉ học kỳ 2 406 18/4/2019
 Nguyễn Hoa Phượng  19/9/2000  12kgdtc031 12/1  Thôi học  413  22/4/2019 
Nguyễn Tuấn Xuân Long  13/3/2000  12kqltt110  12/4  Thôi học  414  22/4/2019 
Nguyễn Đăng Quý  25/7/2000  12kgdtc057  12/2  Thôi học  415  22/4/2019 
Trần Thị Trang Điểm  22/4/2019  12kgdtc010  12/1  Nghỉ học kỳ 2  417  22/4/2019 
Nguyễn Văn Ninh   27/8/1998  11k2060097  11/2  Chuyển khoá  416  22/4/2019
 Nguyễn Thị Kim Huyền  30/4/1998  10k8030353  10/8 Thôi học  425  22/4/2019 
Võ Như Sang  15/5/1996  10k8030171  10/8  Thôi học  426  22/4/2019 
Nguyễn Thị Phương Nga  06/8/1998  10k8080336  10/8  Thôi học  427  22/4/2019 
Nguyễn Đức Giang  16/2/1999  10k8050333  10/8  Thôi học  428  24/4/2019 
Đặng Quang Huy 08/01/1998 10k8050334 10/8 Thôi học  429 24/4/2019
Lê Đức Phát 01/02/1998 10k8050249 10/8 Thôi học  430 24/4/2019
Đam Đình Chiều 15/02/1996 10k8030350 10/8 Thôi học  431 24/4/2019
Bùi Quang Huy 12/7/1996 10k8030352 10/8 Thôi học  432 24/4/2019
Phạm Chung 14/7/1996 10k8030351 10/8 Thôi học  433 24/4/2019
Trần Thiên Dương 23/02/1997 10k9110254 11/6 Nghỉ học kỳ 2  434 24/4/2019
Đặng Vĩnh Lợi 22/5/1998 10k8080323 10/8 Thôi học  435 24/4/2019