Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
TKB tuần 20+TKB thi lần 2 Trong tuần 20+ TKB từ tuần 02-06 khóa ĐHLT+TKB học lại từ tuần 20 trở đi

TKB tuần 20: Xem tại đây

TKB thi lần 2 Trong tuần 20: Xem tại đây

TKB từ tuần 02-06 khóa ĐHLT: Xem tại đây

TKB học lại từ tuần 20 trở đi: Xem tại dây