Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
TKB tuần 1( từ ngày 20/5/2019) khóa ĐHLT+TKB Học kỳ ( bổ sung thêm) từ tuần 42+TKB thi lần 2 HK2 tuần 42


+TKB tuần 1( từ ngày 20/5/2019) khóa ĐHLT: Xem tại đây

+TKB Học kỳ ( bổ sung thêm) từ tuần 42: Xem tại đây

+TKB thi lần 2 HK2 tuần 42: Xem tại đây