Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học THÔNG BÁO MỚI
Quyết định về việc Công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khoá ngày 20&21/4/2019

Quyết định về việc Công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khoá ngày 20&21/4/2019: Xem tại đây