Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Danh sách sinh viên đại học Khóa 7, 8, 9 còn nợ tài liệu tính đến ngày 03/7/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHOÁ ĐẠI HỌC 7,8,9 CÒN NỢ SÁCH THƯ VIỆN

Xem tại đây

Kể từ ngày 15/6/2019, Thư viện không thu tài liệu của sinh viên còn nợ. Sinh viên liên hệ Bộ phận Tài vụ - Phòng Hành chính Tổng hợp để nộp tiền đền tài liệu.