Bài viết Sinh viên Danh sách Sinh viên
Cập nhật danh sách sinh viên các khóa

- Danh sách SV biên chế khóa Đại học 6: Tải
- Danh sách SV Đại học 6 (có Mã số SV): Xem
- Cao đẳng 15: Tải
- Cao đẳng 14: Tải
- Danh sách biên chế khóa Liên thông đại học 5 (đợt 1): Tải
- Danh sách biên chế khóa Liên thông đại học 5 (đợt 2): Tải
Nguồn: P.CTSV