Bài viết Nghiên cứu khoa học Tài liệu Hội nghị - Hội thảo KH
Tài liệu Hội nghị thông qua chương trình đào tạo tín chỉ


Tài liệu bao gồm:
- Hướng dẫn xây dựng đề cương:Xem
- Mẫu đề cương môn học theo đào tạo tín chỉ: Xem
- Quy định tạm thời về việc đánh giá học phần Đào tạo đại học theo học chế tín chỉ: Xem
- Dự thảo Chương trình đào tạo ngành GDTC: Xem
- Dự thảo Chương trình đào tạo ngành QL TDTT: Xem
- Hướng dẫn Phương pháp dạy và học theo học chế tín chỉ: Xem
- Tham khảo mẫu đề cương môn Bóng đá tín chỉ: Xem
- Tham khảo mẫu đề cương môn Tâm lý TDTT: Xem

Nguồn: Phòng Đào tạo