Bài viết Nghiên cứu khoa học Biểu mẫu / Văn bản NCKH của CBGV
Mẫu Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

Mẫu 01

PHIẾU ĐỀ XUẤT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Tên đề tài:

2. Cấp: (Bộ ngành, thành phố, cơ sở)

3. Giải trình về tính cấp thiết: (tại sao phải nghiên cứu, mức độ quan trọng, cấp bách – tác động ảnh hưởng đến phát triển giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, phát triển kinh tế xã hội…) 

4. Mục tiêu:

5. Những nội dung chính cần nghiên cứu:

6. Các sản phẩm chủ yếu dự kiến tạo ra:

7. Địa chỉ ứng dụng:

8. Dự kiến tổng kinh phí:

9. Thời gian nghiên cứu dự kiến:

10. Đề xuất chủ nhiệm đề tài và những người tham gia:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

11. Các vấn đề khác: (nếu có)

 

 

Ngày      tháng      năm 20....

         Người đề xuất

 

 

 

 

 

 

 

(* Phiếu này trình bày không quá 3 trang giấy khổ A4)

 

 

Mẫu 02

PHIẾU ĐỀ XUẤT

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Tên chương trình (dự án) khoa học và công nghệ:

2. Cấp: (Bộ ngành, thành phố, cơ sở)

3. Nguồn hình thành:

4. Giải trình về tính cấp thiết:

5. Định hướng mục tiêu:

6. Nội dung KHCN chủ yếư:

7. Dự kiến sản phẩm:

8. Các chỉ tiêu đánh giá:

- Chỉ tiêu về trình độ khoa học:

- Chỉ tiêu về đào tạo:

- Chỉ tiêu về ứng dụng:

9. Dự kiến địa chỉ áp dụng:

10. Hiệu quả: (đóng góp, ảnh hưởng của chương trình đối với lĩnh vực KHCN liên quan về trước mắt và lâu dài)

11. Thời gian dự kiến:

12. Nhu cầu kinh phí:

13. Đề xuất Chủ nhiệm chương trình, đơn vị và cá nhân tham gia:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

14. Các vấn đề khác: (nếu có)

 

 

Ngày        tháng     năm 200....

          Người đề xuất

 

 

(* Phiếu này trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4)