Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 11 (16-22/10/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 10 (từ ngày 09-15/10/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 10 (từ ngày 09-15/10/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB toàn trường từ tuần 9-12 (02-29/10/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB KHÓA ĐH 11 ( 25-30/9/2015) và khóa Đh8 học tuần SHCD theo thông báo [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB tuần 7 (từ ngày 18-24/9/2017) khóa Đại học 11 và Kế hoạch học Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2017-2018 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 6 (11-17/9/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB tuần 5-8 ( từ ngày 04/9-30/9/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh TKB tuần 4 (từ ngày 28/8-03/9/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 4 và lịch thi lại lần 2 môn Bóng bàn và HP1 thể dục (trong học kỳ phụ) [ Xem tiếp ]