TKB tuần 39 ( từ ngày 29-05/5/2019) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 38 ( từ ngày 22-28/4/2019) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 37 ( từ ngày 15-21/4/2019) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 36 (8-14/4/2019) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 35 ( từ ngày 01-07/4/2019) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 34 (25-30/3/2019) [ Xem tiếp ]

Thông báo TKB điều chỉnh tuần 33 (từ ngày 18-24/3/2019) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 32-35 ( từ ngày 11/3-07/4-2019) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 31 ( từ ngày 04/3/2019) và TKB học lại từ tuần 31-35 ( từ 04/3-01/4/2019) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 30 ( từ ngày 25/02-03/3/2019) [ Xem tiếp ]