Thông báo SV toàn trường về kế hoạch thực hiện từ ngày 11/02/2019 ( sau tết)+TKB tuần 21-31 [ Xem tiếp ]

T.báo lịch bồi dưỡng và quyết định phân đoàn thực tập SV khóa ĐH9 + TKB tuần 07( từ ngày 21-27/01/2019) của khóa ĐHLT [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh+Lịch Bồi dưỡng TT sv KHóa ĐH9 [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 22, Lịch thi lần 2 trong tuần 22+Lịch Bồi dưỡng thực tập khóa ĐH9 trong tuần 22 [ Xem tiếp ]

TKB từ tuần 21-31( từ ngày 24/12/2018-10/3/2019)+Lịch thi lần 2 trong tuần 21+TKB học lại của VĐV [ Xem tiếp ]

TKB tuần 20+TKB thi lần 2 Trong tuần 20+ TKB từ tuần 02-06 khóa ĐHLT+TKB học lại từ tuần 20 trở đi [ Xem tiếp ]

TKB tuần 19+ TKB tuần 1 khóa ĐHLT [ Xem tiếp ]

TKB tuần 18( từ ngày 03-08/12/2018) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 17 ( từ ngày 26/11-02/12/2018) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 16 ( từ ngày 19-25/11/2018)+ TKB học lại từ tuần 16 trở đi [ Xem tiếp ]