TKB tuần 1( từ ngày 20/5/2019) khóa ĐHLT+TKB Học kỳ ( bổ sung thêm) từ tuần 42+TKB thi lần 2 HK2 tuần 42 [ Xem tiếp ]

TKB học kỳ phụ năm học 2018-2019 ( từ tuần 41(13/5/2019) trở đi + TKB thi lần 2 Tuần 41+42 của HK2 năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

TKB tuần 40, tuần 41 và tuần 42 ( từ ngày 06-25/5/2019) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 39 ( từ ngày 29-05/5/2019) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 38 ( từ ngày 22-28/4/2019) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 37 ( từ ngày 15-21/4/2019) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 36 (8-14/4/2019) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 35 ( từ ngày 01-07/4/2019) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 34 (25-30/3/2019) [ Xem tiếp ]

Thông báo TKB điều chỉnh tuần 33 (từ ngày 18-24/3/2019) [ Xem tiếp ]