TKB tuần 40-43( từ ngày 07/5-02/6/2018): Xem tai đây

TKB học kỳ phụ Từ tuần 40 trở đi: Xem... [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 39: Xem tại đây

TKB học kỳ phụ từ tuần 39 trở đi : Xem tại đây [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 38: Xem tại đây
TKB học kỳ phụ: Xem tại đây [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 37( 16-22/4/2018): Xem
Kế hoạch thi : Xem [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 35: Download
TKB khóa ĐH8  ( từ ngày 02-08/4/2018): Download [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 34: Download
TKB học lại khóa ĐH7 Từ tuần 34: Download [ Xem tiếp ]