Kết quả thi kiểm tra năng lực Tiếng Anh khoá ngày 13/10/2018 và kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khoá ngày 13&14/10/2018 [ Xem tiếp ]

lịch học trung tâm ngoại ngữ tin học [ Xem tiếp ]

thông báo chiêu sinh đợt cuối (đại học 9) lớp tiếng anh chuẩn đầu ra và ứng dụng cntt cơ bản [ Xem tiếp ]

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thông báo chiêu sinh [ Xem tiếp ]

Thông báo phát chứng nhận B1, chứng nhận sát hạch năng lực Tiếng Anh sinh viên (Kỳ thi ngày 5 và 12/5/2018) [ Xem tiếp ]

Thông báo phát chứng chỉ Ngoại ngữ, Ứng dụng CNTT cơ bản (Kỳ thi ngày 5 và 12/5/2018) [ Xem tiếp ]

Ngày thi: Tiếng Anh B: 5/5/2018

CNTT cơ bản: 12/5/2018

MÔN

Lịch học

Thời... [ Xem tiếp ]

lịch ôn thi cấp chứng chỉ cntt cơ bản [ Xem tiếp ]

thông báo thu hồ sơ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học [ Xem tiếp ]

thông báo phát chứng chỉ tiếng anh b, cntt cơ bản [ Xem tiếp ]