hướng dẫn trình bày đề cương chi tiết và hình thức trình bày giáo trình, sách, tài liệu tham khảo [ Xem tiếp ]

Quy định về hoạt động NCKH trường Đại học TDTT Đà Nẵng (ban hành ngày 15/8/2016) [ Xem tiếp ]

Mẫu Đề cương nghiên cứu khoa học [ Xem tiếp ]

Tải mẫu đề xuất trợ lý khoa học [ Xem tiếp ]

File hướng dẫn trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học [ Xem tiếp ]

Mẫu thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở [ Xem tiếp ]

Mẫu Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ [ Xem tiếp ]