Phòng Đào tạo thông báo điểm các kỳ của các khóa Đại học 8,9,10 để xét học vụ [ Xem tiếp ]

Điểm tổng hợp dành cho các khóa thuộc khoa Huấn luyện thể thao [ Xem tiếp ]

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT THÔNG BÁO ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ CÁC KHÓA ĐẠI HỌC 8,9,10 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 [ Xem tiếp ]

Khoa Quản lý thể thao thông báo điểm tổng kết học kỳ 2 năm học 2016-2017 các khóa đại học 8-9-10 [ Xem tiếp ]

Điểm tổng kết học kỳ 2 năm học 2016-2017 khoa Giáo dục thể chất các khóa đại học 8-9-10 [ Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điểm các khóa Đại học 7, 8, 9, 10 để xét học vụ học kỳ 2 (2016-2017) [ Xem tiếp ]

Nếu có sai sót, các bạn có thể liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo trước ngày 17/3/2017 để được giải quyết. [ Xem tiếp ]

Khoa Huấn luyện thể thao thông báo điểm tổng kết các khóa, học kỳ 1, năm học 2016- 2017 [ Xem tiếp ]

Bảng điểm tổng kết Học kỳ 1 năm học 2016-2017 khóa Đại học 8-9-10 [ Xem tiếp ]