Trang tin Khoa- Bộ môn Khoa Quản lý TDTT

 

KHOA QUẢN LÝ TDTT - SPORT MANAGEMENT

Văn phòng: Tầng 2 khu nhà tập Đa năng, Trường Đại học TDTT Đà nẵng

Điện thoại: 02363.725545

Email: khoaqltdtt@gmail.com

 Lãnh đạo khoa: 

           - Trưởng khoa:                TS. Trần Mạnh Hưng

           - Phó trưởng khoa:          TS. Trần Hữu Hùng

           - Phó trưởng khoa:          TS. Trương Minh Hải

            Ngày thành lập: Ngày 10 tháng 9 năm 2012. (Theo Quyết định số 913/QĐ-TDTTĐN của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Đà Nẵng).

            Ngành đào tạo: Quản lý Thể dục thể thao trình độ đại học, hệ chính quy. (Theo quyết định số 550/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 Điều 1. Vị trí và chức năng.

            Khoa Quản lý Thể dục thể thao (QLTDTT) là đơn vị chuyên môn thuộc Trường có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo các bậc học ngành QLTDTT, các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng nhận, chứng chỉ theo nhu cầu xã hội và tổ chức nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa.

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

 1. Xây dựng và định kỳ rà soát, điều chỉnh Chương trình đào tạo ngành QLTDTT phù hợp với nhu cầu xã hội và mục tiêu đào tạo của Trường.

 2. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo các môn học thuộc Chương trình đào tạo ngành QLTDTT; tham gia tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của Trường.

 3. Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên theo kế hoạch của Khoa và của Trường; phối hợp với các tổ chức khoa học, công nghệ, các đơn vị liên quan nhằm gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu xã hội; chủ động khai thác các dự án về đào tạo và khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế.

 4. Chủ trì và phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình, tài liệu các môn học ngành QLTDTT; nghiên cứu cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của khoa.

 5. Là đơn vị đầu mối quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên ngành QLTDTT.

6. Công bố chuẩn đầu ra sinh viên, học viên ngành QLTDTT; khảo sát việc làm sinh viên sau khi ra trường; chủ động nghiên cứu, đề xuất phát triển các hình thức đào tạo, bậc đào tạo và kế hoạch tuyển sinh ngành QLTDTT; nghiên cứu, đề xuất mở chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội và phân công của Hiệu trưởng.

 7. Quản lý, giáo dục, cố vấn cho sinh viên về: mục tiêu đào tạo của ngành, lựa chọn, xây dựng và đăng ký kế hoạch học tập và xác định phương pháp học tập, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Phối hợp tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên.

 8. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên, chuyên viên thuộc khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên thuộc khoa.

 9. Thực hiện tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục ngành QLTDTT theo quy định của pháp luật và kế hoạch của Nhà trường. 

 10. Đề xuất chương trình và kế hoạch tổ chức các khóa, lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn TDTT, các hoạt động dịch vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.   

 11. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao; đề xuất định mức sử dụng và kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của khoa.

 12. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

 13. Phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ của Trường

 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 Điều 3. Tổ chức bên trong và vị trí việc làm của khoa.

 Tổ chức bên trong:

 a)    Bộ môn Khoa học quản lý;

 b)    Bộ môn Quản trị Thể dục thể thao;

 c)    Bộ môn Quản lý chuyên ngành;

 d)    Bộ môn Thể thao giải trí, Cờ vua.

  1. Vị trí việc làm:

 a)    Trưởng khoa;

 b)    Phó trưởng khoa;

 c)    Trưởng bộ môn;

 d)    Giảng viên;

 e)    Chuyên viên đào tạo (chuyên viên/giảng viên).

 Hiệu trưởng quy định số người làm việc của từng vị trí việc làm của khoa.

 3. Các bộ môn trực thuộc khoa Quản lý TDTT

 Bộ môn Khoa học quản lý:

Cán bộ giảng viên: TS Trần Hữu Hùng, Trưởng bộ môn; TS Đặng Trần Thanh Ngọc; Ths Phan Thị Bích Ngọc.

           Gồm các môn học: Quản lý hành chính nhà nước; Pháp luật đại cương; Khoa học quản lý; Kinh tế đại cương; Quản lý trí tuệ; Xã hội học đại cương; Cơ sở văn hóa Việt Nam; Tiếng việt thực hành; Hành chính văn thư lưu trữ; Quản lý báo chí thể thao; Xã hội học thể thao.

 Bộ môn Quản trị Thể dục thể thao:

            Cán bộ giảng viên: TS Nguyễn Xuân Hùng, Phó Phụ trách bộ môn; Ths Nguyễn Thị Phương.

           Gồm các môn học: Quản lý TDTT; Kinh tế thể thao; Marketing thể thao; Luật TDT; Kế hoạch hóa TDTT; Xã hội hóa thể thao; Quản lý thể thao cho mọi người; Quản lý thể thao thành tích cao; Quản lý tổ chức thi đấu thể thao; Quản lý nhân sự thể thao; Quản lý sân bãi, công trình thể thao; Quan hệ Quốc tế thể thao.

 Bộ môn Quản lý chuyên ngành thể thao:

            Cán bộ giảng viên: TS Trần Mạnh Hưng, Trưởng bộ môn; TS Nguyễn Việt Tuấn.

            Gồm các chuyên ngành:Quản lý tổ chức sự kiện thể thao; Quản lý truyền thông thể thao; Kinh doanh thể thao; Tiếng Anh chuyên ngành thể thao

 Bộ môn Thể thao giải trí – Cờ vua

            Cán bộ giảng viên: TS Trương Minh Hải, Trưởng bộ môn; Ths Đồng Thị Hương; Ths Hồ Thị Thắm; Ths Trần Ngọc Hải.

           Gồm các môn học: Phương pháp Quản lý và thực hành GYM; Phương pháp giảng dạy và thực hành môn Yoga; Phương pháp giảng dạy và thực hành môn TTVĐ; Phương pháp giảng dạy và thực hành môn Âm nhạc vũ đạo; Phương pháp giảng dạy và thực hành môn Cờ vua; Phương pháp giảng dạy và thực hành môn Cổ động thể thao.

 4. Phân công nhiệm vụ giảng viên trong khoa. 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Trần Mạnh Hưng
ĐT. 0905693535

Trưởng khoa

Chịu trách nhiệm trước BGH, trực tiếp là Hiệu trưởng về các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức điều hành khoa QLTDTT theo nhiệm vụ và quyền hạn.

- Đề xuất Hiệu trưởng về xây dựng, kế hoạch phát triển, chương trình giảng dạy và mời giảng các môn học thuộc lĩnh vực khoa Quản lý TDTT.

- Quản lý, phân công giảng dạy, nhận xét, đánh giá, xếp loại và đề xuất đánh giá giảng viên thuộc khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo nhà trường phân công.

2

TS. Trần Hữu Hùng
ĐT. 0982998732

Phó trưởng khoa

Trưởng BM Khoa học quản lý

Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

- Giúp Trưởng khoa trực tiếp tham mưu, kiểm tra công tác NCKH trong CBGV và Sinh viên thuộc khoa.

- Định hướng các đề tài NCKH, chương trình hợp tác của khoa đối với các đơn vị khác trong và ngoài trường. 

- Chịu trách nhiệm quản lý và phân công giảng viên, giảng dạy các môn học thuộc Bộ môn Khoa học quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

3

TS. Trương Minh Hải
ĐT. 0353178177

Phó trưởng Khoa

Trưởng BM TTGT-CV

 Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

- Giúp Trưởng khoa trực tiếp kiểm tra, theo dõi chương trình, tiến độ giảng dạy các môn học thuộc khoa, theo dõi điểm, kết quả học tập của sinh viên và quản lý sinh viên, cố vấn học tập.

- Chịu trách nhiệm quản lý và phân công giảng viên, giảng dạy các môn học thuộc Bộ môn TTGT-CV.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

4

TS. Nguyễn Xuân Hùng

ĐT. 0905884539

Phó Phụ trách BM

Quản trị TDTT

- Hỗ trợ theo dõi điểm, kết quả học tập của sinh viên và quản lý sinh viên, cố vấn học tập.

- Kiểm tra, rà soát các chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các môn học thuộc khoa quản lý.

- Chịu trách nhiệm quản lý và phân công giảng, viên giảng dạy các môn học thuộc Bộ môn Quản trị TDTT.

- Theo dõi công tác thi đua của Khoa. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao

5

TS. Đặng Trần Thanh Ngọc
ĐT.0857411389

Giảng viên

BM

Khoa học quản lý

- Giảng dạy môn học Pháp luật đại cương; Quản lý trí tuệ…chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH và biên soạn giáo trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

6

ThS. Phan Thị Bích Ngọc
ĐT. 0965615777

Giảng viên

BM

Khoa học quản lý

- Giảng dạy môn học Tiếng Việt thực hành; Cơ sở văn hóa Việt Nam; Hành chính văn thư lưu trữ… chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH và biên soạn giáo trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

7

ThS. Nguyễn Thị Phương
ĐT. 0983508642

Giảng viên

BM

Quản trị TDTT

- Giảng dạy môn học được phân công, chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH và biên soạn giáo trình.

- Trợ lý khoa học của Khoa

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao

8

TS. Nguyễn Việt Tuấn

ĐT. 0986119911

Giảng viên

BM

Quản lý chuyên ngành thể thao

- Quản lý, giảng dạy các môn học chuyên ngành, chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học chuyên ngành.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH và biên soạn giáo trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

9

Ths. Đồng Thị Hương

ĐT. 0914303432

Giảng viên

BM

TTGT-CV

- Giảng dạy môn học được phân công, chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH và biên soạn giáo trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

10

Ths. Trần Ngọc Hải

ĐT. 0902202102

Giảng viên

BM

TTGT-CV

- Giảng dạy môn học được phân công, chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH và biên soạn giáo trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

11

Ths. Hồ Thị Thắm

ĐT. 0972457535

Giảng viên

BM

TTGT-CV

- Giảng dạy môn học được phân công, chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH và biên soạn giáo trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

12

ThS. Lê Thị Kim Anh

ĐT. 0987506090

Chuyên viên

- Thực hiện công việc hành chính trong khoa như: Tiếp nhận công văn đến và đi, lưu trữ các văn bản hành chính; - Thực hiện duy trì công việc ISO của khoa.

- Làm báo cáo tháng và chấm công, chuyển phòng chức năng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.KHOA QUẢN LÝ TDTT

TRƯỞNG KHOA

 

 

Trần Mạnh Hưng