Trang tin Công khai chất lượng Sứ mệnh - Mục tiêu phát triển

 

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

(Trích Quyết định số 64/QĐ-BVHTTDL ngày 09/1/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
                     phê duyệt Đề án phát triển Trường Đại học TDTT Đà Nẵng giai đoạn 2014-2020)

 

1. Sứ mệnh

Sứ mệnh của trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng được xác định: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy sáng tạo và chủ động công tác trong lĩnh vực thể dục thể thao; thực hiện nghiên cứu khoa học góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế”.

2. Tầm nhìn
Đến năm 2020, Trường trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực thể dục thể thao có chất lượng, uy tín. Phấn đấu đạt 100% giảng viên có trình độ sau đại học. Phát triển vững mạnh trên các mặt cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, cơ sở vật chất. Tiến hành các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của mạng lưới các trường đại học”.

3. Mục tiêu phát triển
3.1. Mục tiêu tổng quát:
Phát triển trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học có uy tín, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu khoa học. Đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường. Triển khai các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới. Có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng hội nhập toàn cầu.
3.2. Mục tiêu cụ thể: 
3.2.1. Mục tiêu đến 2016:

Mục tiêu 1. Giữ vững quy mô, ổn định ngành học, nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh và chất lượng dạy học chính quy.

- Đạt 100% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.

- Trên 55% SV đạt loại khá trong học tập ; tỷ lệ tốt nghiệp đạt  90%, trong đó loại khá đạt từ 55% trở lên.

- 80% SV hài lòng với nội dung và phương pháp dạy học của giảng viên.

Mục tiêu 2. Đa dạng bậc học, mở rộng quy mô đào tạo không chính quy và liên kết đào tạo.

- Đảm bảo yêu cầu và tổ chức dạy học môn GDQP-AN cho 5.000 – 6.000 sinh viên.

- Liên kết mở thêm 01 khóa ĐHLT VHVL

- Đạt 100% chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ KHGD.

- Phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án đào tạo Tiến sĩ năm 2017. 

Mục tiêu 3. Nâng cao chất lượng quản lý và đội ngũ cán bộ giảng viên, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn diện.

- Thêm 4 tiến sỹ, 08-10 thạc sỹ.

- Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Có từ 08-10 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị  CBCCVC.

Mục tiêu 4. Nâng cao chất lượng triển khai nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phát triển tài liệu giảng dạy học tập.

- 80-90% giảng viên hoàn thành khối lượng NCKH.

- Hoàn thành 02 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ.

- Nghiệm thu 6 giáo trình và 4 tài liệu; biên soạn mới 6 bộ giáo trình.

- Có 01-02 đề tài liên kết với bên ngoài.

- 50% môn học thực hành sử dụng băng hình động.  

Mục tiêu 5. Hoàn thành cơ bản các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Có 90-95%  tiêu chí trong tự đánh giá đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định.

- Đảm bảo 90% các yêu cầu và điều kiện để tiến hành đánh giá ngoài vào năm 2017.

Mục tiêu 6. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức; đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt, học tốt, thi nghiêm túc” tronggiảng viên và sinh viên.

- Tỷ lệ vi phạm Quy chế công tác sinh viên dưới mức 0,3%.

- Giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học, nghỉ học xuống dưới  7 %. 

 - 60% sinh viên ra trường có việc làm.   

Mục tiêu 7. Đảm bảo về cơ sở vật chất chuyên môn; an toàn và an ninh trong cơ quan.

- 100% môn học có đủ dụng cụ, phương tiện học tập, tập luyện.

- 85% sinh viên hài lòng với điều kiện học tập.

- 100% thiết bị phòng cháy, chữa cháy được lắp đặt và vận hành hiệu quả theo quy định.

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn tuyệt đối trong nhà trường (kể cả ngày nghỉ, lễ). 

 3.2.2. Mục tiêu đến năm 2020 

- Đổi mới tổ chức bộ máy theo mô hình các phòng, khoa, viện khoa học, các trung tâm dịch vụ. Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo và cán bộ khoa học đầu ngành. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức. 

- Tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sỹ là 50%, tỷ lệ giảng viên có học hàm Giáo sư là 2%, Phó giáo sư là 8%; tỷ lệ giảng viên và nghiên cứu viên trên tổng số cán bộ, viên chức đạt trên 80%. 

- Triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho tất cả hệ đào tạo. 

- Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các loại hình đào tạo. 

- Thực hiện định hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; tăng cường đào tạo theo nhu cầu xã hội và liên kết đào tạo. Mở rộng đào tạo các ngành, chuyên ngành mới phù hợp với nhu cầu xã hội. Từng bước gắn kết hơn nữa giữa đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học với thực tiễn. 

- Xây dựng mới chương trình đào tạo cho hệ sau đại học, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, học liệu phục vụ cho đào tạo sau đại học. 

- Thực hiện kiểm định chất lượng trường đại học và các giải pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của trường. 

- Nghiên cứu tính hiệu quả, tính khoa học trong việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn cuộc sống. 

- Khai thác, mở rộng các dự án tài trợ của các nước và các tổ chức quốc tế, trên cơ sở đó tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức, đồng thời khai thác các nguồn lực tài chính để hiện đại hoá cơ sở vật chất của nhà trường.

 

Các tin liên quan