Trang tin Đào tạo Đào tạo tín chỉ

1/ Chương trình đào tạo của trường Đại học TDTT Đà Nẵng

     Các chương trình đào tạo ban hành năm 2018 gồm:

        1. Chương trình đào tạo Đại học GDTC: XEM

        2. Chương trình đào tạo Đại học Quản lý TDTT: XEM

       3. Chương trình đào tạo Đại học Huấn luyện thể thao: Xem  Các chương trình đào tạo ban hành năm 2013 gồm:

    1. Chương trình đào tạo của ngành GDTC: Xem
    2. Chương trình đào tạo của ngành Quản lý TDTT: Xem

2/ Văn bản pháp quy

 - Quy chế 43 về Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ: Xem

-Thông tư 57  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ:Xem

- So sánh các nội dung được cụ thể hóa bằng quy định: Xem

- Nghị quyết 14 Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020: Xem3/ Tài liệu tham khảo
- Đào tạo tín chỉ có phải là con đường duy nhất đến thành công của giáo dục đại học: Xem

- Đổi mới phương pháp dạy và học theo chương trình tín chỉ: Xem

- Vai trò của giảng viên đại học khi áp dụng học chế tín chỉ: Xem

- Vai trò của Trung tâm Học liệu đối với chương trình đào tạo theo hệ tín chỉ của Đại học Huế: Xem

- Xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị: Xem

- Học tín chỉ thời “quá độ”: Xem

- Những nét cơ bản về học chế tín chỉ và đào tạo theo học chế tín chỉ: Xem

- Một số nguyên tắc và định hướng thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo từ niên chế sang hình thức tín chỉ : Xem

- Phương thức đào tạo theo tín chỉ: lịch sử, bản chất, và những hàm ý cho phương pháp giảng dạy - học ở bậc đại học: Xem

- Những vấn đề của quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học sư phạm: Xem

- Quy chế học vụ: Xem

- Quy chế tạm thời về tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ áp dụng với hệ đại học văn bằng 2 chính quy của trường Đại học kinh tế TP.HCM: Xem

- Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với 13 năm thực hiện học chế tín chỉ: Xem

- Áp dụng học chế tín chỉ trên thế giới và Việt Nam: Xem

- Chuyển đổi sang hệ thống đào tạo tín chỉ - kinh nghiệm của Trung Quốc: Xem

- Hệ thống đào tạo theo tín chỉ Mỹ và những gợi ý cho cải cách giáo dục đại học Việt Nam: Xem

- Vài nét về hệ thống tín chỉ đại học châu Âu: Xem

- Hệ tín chỉ: Từ đại học ở Mỹ đến đại học ở Việt Nam: Xem

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Kinh nghiệm thế giới và thực tế ở Việt Nam: Xem

- So sánh chương trình giáo dục đại học ở Mỹ và Việt Nam: Xem

 

Nguồn tổng hợp: Đ/c Nguyễn Tùng