Trang tin Tổ chức TT Thông tin - Thư viện

 

 

 
 Thạc sĩ. Nguyễn Thị Hùng
Giám đốc Trung tâm
 Tập thể cán bộ viên chức Trung tâm Thông tin – Thư viện

   

Điện thoại:
 02363.761.076

CBVC thuộc Trung tâm:

    Nguyễn Thị Hùng - Giám đốc Trung tâm
    Lê Minh Trung
    Nguyễn Văn Tùng
    Dương Huỳnh Thu Thắm
    Nguyễn Thị Thu Trà
    Lê Thị Mai
    Vũ Thị Quế


Chức năng:

Trung tâm Thông tin – Thư viện là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, phát triển, khai thác, ứng dụng CNTT và Thư viện trong nhà trường.


Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về ứng dụng công nghệ thông tin, về công tác thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng, cập nhật, quản lý trang tin điện tử và hệ thống thông tin, dữ liệu trong mạng nội bộ; thu thập, xử lý, khai thác thông tin từ bên ngoài; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin phục vụ công tác của cán bộ, giảng viên, sinh viên và các đối tượng liên quan.

3. Quản lý công tác Thư viện, phân loại, mô tả, tổ chức mục lục và tổ chức phục vụ người đọc, hướng dẫn người đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện; đề xuất mua sắm bổ sung và chuyển nhượng sách, giáo trình, tài liệu.

4. Tổ chức in ấn, phát hành sách, giáo trình, tài liệu; xuất bản các ấn phẩm thông tin được cấp phép; thu nhận các tài liệu do Trường xuất bản.

5. Tổ chức kho, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản sách, giáo trình, tài liệu, khóa luận, luận văn, luận án, băng, đĩa và các phương tiện kỹ thuật được giao theo quy định.

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thông tin - thư viện và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ phục vụ công tác;

7. Tổ chức công tác báo chí, tuyên truyền theo phân công của Hiệu trưởng.

8. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Thông tin – Thư viện;

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao;

10. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định hiện hành.

11. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

                                                                 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN

(Áp dụng từ ngày 08/01/2018)

 

Họ và tên

Công việc đảm nhận

ThS. Nguyễn Thị Hùng

Giám đốc Trung tâm

Giảng viên

Email:

nguyenthihung@upes3.edu.vn

ĐT: 0949.429.167

Trách nhiệm và quyền hạn:

Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện.

2. Phụ trách chung, phân công công tác và chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao; điều hành các hoạt động của Trung tâm.

Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau:

1. Xây dựng, cập nhật, quản lý hệ thống dữ liệu trong mạng nội bộ và thu thập, xử lý, khai thác thông tin từ bên ngoài phục vụ công tác của CBVC, SV và các đối tượng liên quan;

2. Quản lý Thư viện, đề xuất mua sắm bổ sung sách, giáo trình, tài liệu; phân loại, mô tả, tổ chức mục lục, tổ chức kho sách và tổ chức phục vụ người đọc;

3. Quản lý việc tổ chức lưu trữ sách, giáo trình, báo, tài liệu, băng, đĩa và các phương tiện kỹ thuật được giao theo quy định;

4. Khảo sát nhu cầu, đề xuất biên soạn giáo trình; đề xuất mua bổ sung và chuyển nhượng sách, giáo trình, tài liệu;

5. Quản lý các phần mềm dùng chung trong phạm vi toàn trường;

6. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định hiện hành;

7. Đại diện Trung tâm Thông tin – Thư viện tham gia các hội đồng, ban công tác của trường theo quy định và phù hợp với lĩnh vực công tác phụ trách;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công.

ThS. Lê Minh Trung

Chuyên viên

Email:

ĐT: 0935.300.619

Tham mưu và giúp lãnh đạo Trung tâm triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Xây dựng, cập nhật, quản lý hệ thống dữ liệu trong mạng nội bộ và thu thập, xử lý, khai thác thông tin từ bên ngoài phục vụ công tác của CBVC, SV và các đối tượng liên quan;

2. Biên tập cập nhật nội dung thông tin, thông báo trên Bảng LED của nhà trường;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trung tâm phân công.

CN. Nguyễn Văn Tùng

Chuyên viên

Email:

tung_fitc@yahoo.com

ĐT: 0905.158.663

Tham mưu và giúp lãnh đạo Trung tâm triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Quản lý hệ thống mạng toàn trường. Theo dõi, kiểm tra, xử lý sự cố;

2. Quản lý, đề xuất mua và theo dõi cài đặt phần mềm diệt Virus cho máy tính trong toàn trường.

3. Quản lý phòng tra cứu (Tầng 1);

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trung tâm phân công.

CN. Dương Huỳnh Thu Thắm

Thư viện viên

Email:

thamduong06@yahoo.com

ĐT: 0969.107.434

 

Tham mưu và giúp lãnh đạo Trung tâm triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Tổ chức kho sách phòng mượn và tổ chức phục vụ người mượn;

2. Quản lý, vệ sinh, sắp xếp sách và các phương tiện kỹ thuật được giao cho phòng mượn theo quy định;

3. Cập nhật dữ liệu bạn đọc, quản lý Thẻ bạn đọc;

4. Phục vụ mượn-trả tài liệu, chuyển nhượng, cấp phát tài liệu theo yêu cầu;

5. Thanh lọc, tu bổ, kiểm kê tài liệu;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trung tâm phân công.

Nguyễn Thị Thu Trà

Thư viện viên

Email:

thutra1973@gmail.com

ĐT: 0905.119.041

Phân công thực hiện các công việc sau:

1. Đề xuất mua sắm, bổ sung tài liệu Thư viện;

2. Thu nhận, bổ sung sách, luận văn, băng đĩa và các tài liệu khác cho Thư viện;

3. Xử lý tài liệu: Đóng dấu, phân loại, vào sổ đăng ký cá biệt, dán nhãn, định từ khoá, nhập dữ liệu, tổ chức hệ thống mục lục, biên soạn thư mục, giới thiệu tài liệu mới, báo cáo công tác thư viện theo yêu cầu, kiểm kê,...;

4. Kiêm nhiệm công tác phòng mượn;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trung tâm phân công.

Lê Thị Mai

Thư viện viên Trung cấp

ĐT: 0936.298.235

Phân công thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức kho sách phòng đọc và hướng dẫn bạn đọc tra tìm tài liệu;

2. Quản lý, vệ sinh, sắp xếp sách, báo-tạp chí, luận văn, băng đĩa, bản tin khoa học, kỷ yếu, nội san khoa học và các phương tiện kỹ thuật được giao cho phòng đọc theo quy định, gắn từ vào tài liệu phòng đọc;

3. Thanh lọc, tu bổ, kiểm kê tài liệu;

4. Tìm kiếm, thống kê, cập nhật, giới thiệu danh mục sách, tài liệu mới chuyên ngành Thể thao;

5. In ấn, phát hành Nội san khoa học, Kỷ yếu hội thảo khoa học của nhà trường;

6. Thu nhận tài liệu bản mềm từ các đơn vị, cá nhân, tổ chức lưu trữ và sử dụng theo quy định.

7. Theo dõi, cập nhật quản lý chung hệ thống hồ sơ, tài liệu ISO của trung tâm.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trung tâm phân công.

Vũ Thị Quế

Nhân viên kĩ thuật

ĐT: 0905.882.658

Phân công thực hiện các công việc sau:

1. Sắp xếp tài liệu phòng đọc, vệ sinh kho đọc, phục vụ người đọc tại phòng đọc;

2. Hỗ trợ thu nhận báo-tạp chí, đóng dấu dán nhãn tài liệu, tu bổ tài liệu,…;

3. Hướng dẫn, định hướng sinh viên tìm kiếm thông tin, tài liệu phục vụ chuyên ngành Thể thao;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trung tâm phân công.

 

 

 

 

   Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 Trưởng đơn vị

   Nguyễn Thị Hùng

 

 

    
Phòng tra cứu Internet  Phòng đọc sách