Trang tin Tổ chức TT Ngoại ngữ tin học

   
     

Giám đốc Trung tâm:           ThS. Võ Văn Vũ

- Chức năng:

Tổ chức xây dựng, quản lý. điều hành và giảng dạy các chương trình, kế hoạch đào tạo ngoại ngữ và tin học cho sinh viên, học viên của nhà trường và các đối tượng có nhu cầu. Tổ chức thi, sát hạch, chứng nhận chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cho sinh viên, học viên của nhà trường. Tổ chức đào tạo, thi, cấp các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Phối hợp các tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tổ chức ôn, thi để cấp chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế.

- Nhiệm vụ: 

 1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo các chương trình giáo dục thường xuyên về ngoại ngữ, tin học ở các mức:

a) Chương trình ngoại ngữ tăng cường; Tiếng Anh General A, B, C; tiếng Anh CERF 6 cấp độ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khung tham chiếu Châu ÂU)

b) Chương trình tin học ứng dụng căn bản và nâng cao

c) Các chương trình bồi dưỡng, bổ sung kiến thức về công nghệ thông tin và ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của người học và các đơn vị có yêu cầu;

d) Chương trình ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên của nhà trường.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước và của nhà trường.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm.

4. Thực hiện cá công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

5. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chuẩn đầu ra cho sinh viên của Trường.

6. Điều tra nhu cần học tập ngoại ngữ, tin học, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn; nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin.

 

 

- Trình độ Nhân lực

1. Giám đốc Trung tâm: Tiến sĩ Võ Văn Vũ

2. Giảng viên kiêm nhiệm: Thạc sĩ Bùi Thị Nhã Phương

3. Chuyên viên: Cn. Mạc Trần Hoài Giang