Trang tin Tổ chức P. Quản lý Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Chức năng.

Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng có chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

a)     Đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng;

b)    Khoa học, công nghệ

c)     Hợp tác quốc tế.
 Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Công tác đào tạo:

1.1.  Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch; chương trình, kế hoạch phát triển các bậc, hệ đào tạo của Trường về cơ cấu ngành, nghề, mục tiêu, quy mô và phương thức đào tạo; triển khai thực hiện thủ tục hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội; quản lý chương trình đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước;

1.2. Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Nhà nước quy định về công tác đào tạo;

1.3. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm cho các bậc, hệ đào tạo của nhà trường.

1.4. Làm đầu mối tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, phát triển tài liệu học tập, đề cương môn học, tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo.

1.5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, lịch trình giảng dạy cho toàn trường; phân phối phòng học, quản lý theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch giảng dạy; thông báo khối lượng giờ giảng tới các đơn vị; tổ chức mời giảng; xác nhận khối lượng giờ giảng cho cán bộ giảng dạy; đề xuất phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo.

1.6. Làm đầu mối quản lý kết quả học tập đối với người học; đề xuất xét học vụ cho người học theo qui định.

1.7. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp cho các khóa đào tạo của nhà trường.

1.8. Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm tốt nghiệp cho các khóa đào tạo của nhà trường.

1.9. Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ TDTT; tham mưu và triển khai liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

2. Quản lý khoa học:

2.1. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của cán bộ, giảng viên, người học trong nhà trường và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

 2.2. Triển khai hướng dẫn thực hiện các văn bản của Nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ trong Trường; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về công tác nghiên cứu khoa học đối với cán bộ, giảng viên, người học.

2.3. Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; tổ chức xét duyệt, hợp đồng triển khai và tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ của cán bộ, giảng viên.

2,4, Tổ chức lưu trữ và khai thác đề tài đã được nghiệm thu; đăng ký, quản lý tài sản trí tuệ; đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học.

2.5. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học của người học.

2.6. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường.

3. Hợp tác quốc tế:

3.1. Xác định mục tiêu, chiến lược, đối tác hợp tác quốc tế phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường và đảm bảo quy định của pháp luật; xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, hàng năm trình Hiệu trưởng duyệt và tổ chức thực hiện.

3.2. Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc cho lãnh đạo trường trong quan hệ hợp tác quốc tế.

3.3. Là đầu mối thông tin giữa lãnh đạo trường với các đối tác trong quan hệ hợp tác quốc tế; tổ chức dịch thuật theo phân công của Hiệu trưởng.

3.4. Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc quản lý người nước ngoài đến Trường làm việc theo quy định của pháp luật.

4. Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao.

5. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế.

6. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định hiện hành;

8. Phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.