Trang tin Khoa- Bộ môn Khoa kiến thức cơ bản

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ TỔ CHỨC CỦA KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Chức năng

Khoa kiến thức cơ bản là đơn vị trực thuộc trường có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo các môn học thuộc khoa quản lý cho sinh viên, học viên của Trường và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn tiếng Anh, Tin học, Toán thống kê, Đo lường thể thao và các mon học Lý luận chính trị; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của Nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

3. Chủ trì và phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình, tài liệu các môn học do khoa quản lý.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy các môn học do khoa quản lý; tiến hành nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

5. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý, đánh giá cán bộ, giảng viên thuộc khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

6. Thực hiện tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của khoa theo quy định của pháp luật và kế hoạch của nhà trường.

7. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao; đề xuất định mức sử dụng và kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của khoa.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

9. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiẹm vụ của trường.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

3. Tổ chức bên trong và vị trí việc làm của khoa

1. Tổ chức bên trong

        a. Bộ môn tiêng Anh;

b. Bộ môn Toán – tin.

c. Bộ môn Lý luận chính trị.

          2. Vị trí việc làm

          a. Trưởng khoa;

          b. Phó trưởng khoa;

          c. Trưởng bộ môn;

 

          d. Giảng viên.
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ TỔ CHỨC CỦA KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN

 

1. Chức năng

Khoa kiến thức cơ bản là đơn vị trực thuộc trường có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo các môn học thuộc khoa quản lý cho sinh viên, học viên của Trường và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn tiếng Anh, Tin học, Toán thống kê, Đo lường thể thao và các mon học Lý luận chính trị; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của Nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

3. Chủ trì và phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình, tài liệu các môn học do khoa quản lý.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy các môn học do khoa quản lý; tiến hành nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

5. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý, đánh giá cán bộ, giảng viên thuộc khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

6. Thực hiện tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của khoa theo quy định của pháp luật và kế hoạch của nhà trường.

7. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao; đề xuất định mức sử dụng và kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của khoa.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

9. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiẹm vụ của trường.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

3. Tổ chức bên trong và vị trí việc làm của khoa

          1. Tổ chức bên trong

          a. Bộ môn tiêng Anh;

b. Bộ môn Toán – tin.

c. Bộ môn Lý luận chính trị.

          2. Vị trí việc làm

          a. Trưởng khoa;

          b. Phó trưởng khoa;

          c. Trưởng bộ môn;

          d. Giảng viên.