Trang tin Đào tạo Chương trình giáo dục

Các chương trình đào tạo ban hành năm 2018 gồm:

1. Chương trình đào tạo Đại học GDTC: XEM

2. Chương trình đào tạo Đại học Quản lý TDTT: XEM

3. Chương trình đào tạo Đại học Huấn luyện thể thao: Xem

Các chương trình đào tạo ban hành năm 2016 gồm:

1. Chương trình đào tạo Đại học GDTC: XEM
2. Chương trình đào tạo Đại học vừa học vừa làm: XEM
3. Chương trình đào tạo Đại học Quản lý TDTT: XEM
4. Chương trình đào tạo Liên thông chính quy: XEM
5. Chương trình đào tạo Liên thông VHVL: XEM
6. Chương trình đào tạo Thạc sỹ: XEM

Nguồn: Phòng Đào tạo--------------------------------------------------------


- Chương trình đào tạo ngành Huấn luyện thể thao: Xem
- Chương trình giáo dục ngành Quản lý Thể dục thể thao:
Xem
 
- Chương trình giáo dục ngành Giáo dục thể chất: Xem 
- Ngành Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng hệ chính quy: Xem 
- Chương trình giáo dục Liên thông Cao đẳng lên đại học: Xem
- Chương trình Đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học: Xem
- Chương trình đào tạo đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học (chính quy): Xem
- Chương trình đào tạo đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học (vừa làm vừa học): Xem

                                                        Nguồn: Phòng Đào tạo, Khoa Tại chức - Sau đại học