Trang tin Khoa- Bộ môn BM. Thể thao giải trí

 

Điếu 1. Vị trí và chức năng

 Bộ môn: Thể thao Giải Trí là đơn vị thuộc Trường có chức năng:

 - Đào tạo ra đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên TDTT có trình độ Đại học, Cao đẳng.

 - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn một số môn: Kéo co Hiện đại; Đẩy gậy; E-Sport; Leo vách níu nhân tạo; kỹ năng Đoàn Đội…

Điếu 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ môn Thể thao Giải Trí:

-   Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học được phân công quản lý; tham gia các hoạt động do nhà trường điều động;

 - Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ khoa học trong và ngoài trường. Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc, thường xuyên của CBGV trong bộ môn;

 - Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình biên soạn giáo trình, tài liệu thao khảo liên quan đến môn học được nhà trường giao;

 - Xây dựng đội ngũ giaingr viên; quản lý cấn bộ, giảng viên thuộc bộ môn theo phân cấp; thực hiện ccoong tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên trong bộ môn.

 - Quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao; đề xuất mua sắm, sữa chữa, thanh lý các thiết bị, dụng cụ cũng như phương tiện dạy học.

 - Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành;

 - Tổ chức thực hiện quy chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường để thực hiện tốt nhiện vụ của bộ môn;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Tổ chức của bộ môn Thể thao Giải Trí:

 a) Ths. Nguyễn Tiến Dũng

 Chức vụ: Phó trưởng bộ mônTTGT

 Chức danh chuyên môn: Giảng viên

 Địa chỉ mail: nguyentiendung559@gmail.com

 Điện thoại: 0905.434.559 - 0925.434.559

 Trách nhiệm và quyền hạn

 + Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về các nhiệm vụ sau:

 - Tổ chức điều hành Khoa SP TDTT&TTGT thực hiện các nhiệm vụ theo quyền hạn của bộ môn.

 + Trực tiếp phụ trách công tác:

 - Quản lý giáo dục đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên theo phân cấp;

 - Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn theo học kỳ, năm học;

 - Quản lý có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ, tài liệu được giao;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo nhà trường phân công;

 - Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của bộ mônTTGT theo chức năng nhiệm vụ được giao;

 - Trực tiếp quản lý các CLB do bộ môn tổ chức;

 - Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 + Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 - Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn về công tác nghiên cứu KH để triển khai trong bộ môn;

 - Theo dõi công tác NCKH của các GV trong bộ môn;

 - Giảng dạy và theo dõi các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn;

 - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học;

- Tham gia biên soạn giáo trình chuyên sâu TTGT.

 

 b) Ths.  Hồ Thị Thắm

 Chức danh chuyên môn: Giảng viên

 Địa chỉ Email: thamho87@gmail.com

 Điện thoại liên lạc: 0972457535

 + Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận

 - Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn về công tác nghiên cứu KH để triển khai trong bộ môn;

 - Tổng hợp và lưu trữ Hồ sơ NCKH;

 - Theo dõi công tác NCKH của các GV, sinh viên trong môn TTGT;

 - Giảng dạy và theo dõi các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn;

 - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học;

 - Tham gia biên soạn giáo trình chuyên sâu TTGT,


 
c) CN. Trần Ngọc Hải

 Chức danh chuyên môn: Giảng viên

 Địa chỉ Email: haihaedu0101@gmail.com

 Điện thoại liên lạc: 0902202102

 + Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận

 - Trợ lý Giáo vụ bộ môn;

 - Nhận lịch và phân công lịch giảng dạy cho CBGV trong bộ môn;

 - Theo dõi thống kê khối lượng giảng dạy của CBGV;

 - Tổng hợp, lưu trữ điểm thi của sinh viên;

 - Tạo một số mẫu biên bản ghi điểm;

 - Giảng dạy và theo dõi các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn;

 - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học.

 - Tham gia biên soạn giáo trình chuyên sâu TTGT,

 

Email: bomonthethaogiaitri@gmail.com


 3. Số Điện thoại và Email của các đồng chí giảng viên trong bộ môn

  

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Tiến Dũng

P. trưởng bộ môn

0905434559

nguyentiendung559@gmail.com

2

Hồ Thị Thắm

Trợ lý Khoa học

0972457535

 Thamho87@gmail.com

3

Trần Ngọc Hải

Trợ lý Giáo vụ

0902202102

haihaedu0101@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỘ MÔN TTGT

 (Áp dụng từ ngày 01/01/2016)

 

Họ và tên

Công việc đảm nhiệm

 

Th.s Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Phó trưởng BM TGT

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ mail: nguyentiendung559@gmail.com

Điện thoại: 0905.434.559 - 0925.434.559

1.Trách nhiệm và quyền hạn

+ Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức điều hành bộ mônTTGT thực hiện các nhiệm vụ theo quyền hạn của bbooj môn

+ Trực tiếp phụ trách công tác

- Quản lý giáo dục đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên theo phân cấp;

- Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn theo học kỳ, năm học;

- Quản lý có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ, tài liệu được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo nhà trường phân công;

- Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của bộ môn TTGT theo chức năng nhiệm vụ được giao;

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

+ Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận

- Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn về công tác nghiên cứu KH để triển khai trong bộ môn;

- Theo dõi công tác NCKH của các GV trong bộ môn;

- Giảng dạy và theo dõi các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn;

- Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học.

 

 Th.s Hồ Thị Thắm

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Email: thamho87@gmail.com

Điện thoại liên lạc: 0972457535

 

+ Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận

- Trợ lý Khoa học bộ môn

- Theo dõi và quản lý các nội dung giảng dạy lý luận Thể thao goải trí cho sinh viên chuyên sâu TTGT;

- Giảng dạy và theo dõi các khoá, lớp theo sự phân công của BM;

- Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học.

 

 

CN. Trần Ngọc Hải

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Email: thamho87@gmail.com

Điện thoại liên lạc: 0972457535

 

+ Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận

- Trợ lý Giáo vụ bộ môn;

- Nhận lịch và phân công lịch giảng dạy cho CBGV trong bộ môn;

- Theo dõi thống kê khối lượng giảng dạy của CBGV;

- Tổng hợp, lưu trữ điểm thi của sinh viên;

- Tạo một số mẫu biên bản ghi điểm;

- Giảng dạy và theo dõi các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn;

- Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học.

 

 

 

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Trưởng đơn vị

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nguyễn Tiến Dũng