Trang tin Khoa- Bộ môn K.Tại chức - Sau ĐH


- Điện thoại: 02362 466 762

  

- Email: khoatc-sdh@upes3.edu.vn


CBVC thuộc Khoa 
TS. Phan Thanh Hài - Phó hiệu trưởng, kiêm trưởng khoa
Đỗ Ngọc Quang - Phó khoa
Lê Tấn Đạt
Hồ Thị Kim Oanh
Nguyễn Xuân Ánh

 

Chức năng:

Khoa Tại chức – Sau đại học là đơn vị thuộc trường có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo học viên sau đại học, các hệ đào tạo không chính quy và tổ chức nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng mục tiêu, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về đào tạo sau đại học, các hệ đào tạo không chính quy và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Giúp Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý đào tạo sau đại học, đào tạo không chính quy và các lớp bồi dưỡng;

3. Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học và các hệ không chính quy hàng năm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề xuất và tổ chức triển khai kế hoạch liên kết đào tạo sau đại học, đào tạo không chính quy và các lớp bồi dưỡng;

4. Quản lý nội dung, chương trình giảng dạy, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch mời giảng về đào tạo sau đại học và đào tạo không chính quy;

5. Quản lý kết quả học tập của học viên sau đại học và học viên hệ không chính quy; tham mưu xét bảo lưu, thôi học, xét công nhận tốt nghiệp; quản lý hồ sơ học viên.

6. Đề xuất và triển khai kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp chứng nhận trọng tài các môn thể thao và các lớp bồi dưỡng khác theo nhu cầu xã hội và khả năng của nhà trường;

7. Tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình các môn học;

8. Quản lý, giáo dục, cố vấn cho học viên về: mục tiêu đào tạo của ngành học, lựa chọn, xây dựng và đăng ký kế hoạch học tập và xác định phương pháp học tập, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Phối hợp tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với học viên.

9. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

10. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về lĩnh vực công tác được giao theo quy định;

11. Phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.