Trang tin Khoa- Bộ môn Bộ môn Bóng đá, Đá cầu

 
 
CBGV thuộc bộ môn Bóng đá 


Email
:
bongda.dacau@upes3.edu.vn

CBVC thuộc bộ môn:
    Võ Văn Quyết  - Phó phụ trách
    Nguyễn Đức Sinh
    Trần Quốc Dũng
    Nguyễn Hữu Thịnh
    Trần Trung Kiên
    Trần Văn Trường
    Nguyễn Đức Thiện
    Mai Xuân Hùng

Chức năng:

          Bộ môn Bóng đá là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn Bóng đá, Đá cầu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của bộ môn.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn Bóng đá, Đá cầu; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

3. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học được giao.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy môn Bóng đá, Đá cầu. 

5. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hình thức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn theo nhu cầu xã hội.

7. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc bộ môn theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

10. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của nhà trường.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

PHÂN CÔNG CHỨC DANH CÔNG VIỆC BỘ MÔN BÓNG ĐÁ

 

TT

Họ và Tên

Chức danh

Nhiệm vụ công việc

1

Võ Văn Quyết

Trưởng BM

 

-Phụ trách quản lý và chỉ đạo chung công việc bộ môn.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý chất lượng môn học.

- Xây dựng kế hoạch công tác; sơ kết, tổng kết các công việc của bộ môn.

- Giám sát, đôn đốc và nhắc nhở các nhiệm vụ công việc của các giảng viên trong bộ môn.

- Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn NCKH cho sinh viên.

 

2

Nguyễn Hữu Thịnh

Giảng viên

- Tham mưu và theo dõi công tác Thi đua, khen thưởng bộ môn.

- Tham mưu về công tác đào tạo và đề cương, chương trình.

- Giảng dạy các khoá, lớp theo sự phân công

- Tham gia và phụ trách công tác tổ chức các giải bóng đá phong trào.

- Phụ trách chính 02 lớp chuyên ngành ĐH10.

- Hướng dẫn SV NCKH

 

3

Trần Văn Trường

Trợ lý bộ môn

- Tham mưu cho Trưởng bộ môn trong công tác giảng dạy.

+Tham mưu và phân công biên soạn đề cương môn học, công tác coi thi, chấm thi, học lại, thi lại.

+ Nhận lịch và phân công lịch giảng dạy cho CBGV trong bộ môn.

+ Theo dõi, dự báo và thống kê khối lượng giảng dạy của CBGV.

+ Tổng hợp và vào điểm, lưu trữ điểm thi của sinh viên.

+ Kiểm tra và lưu trữ hồ sơ lên lớp giảng dạy.

- Tham gia giảng dạy các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn và hướng dẫn SV NCKH.

- Phụ trách 01 lớp chuyên ngành HL 10.

- Phụ trách và tham gia công tác trọng tài cho các giải đấu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công đột xuất.

 

4

Trần Trung Kiên

Trợ lý Khoa học bộ môn

- Tham mưu cho Trưởng bộ môn về công tác NCKH.

+ Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học để triển khai cho giảng viên trong bộ môn.

+ Theo dõi và hỗ trợ công tác NCKH của các giảng viên trong bộ môn và sinh viên.

+ Tổng hợp và lưu trữ hồ sơ NCKH.

- Tham gia giảng dạy các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn và hướng dẫn SV NCKH.

-Phụ trách các hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ và thể thao.

- Tham gia và phụ trách công tác tổ chức các giải bóng đá phong trào.

- Phụ trách 02 lớp chuyên sâu ĐH9.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công đột xuất.

 

5

Nguyễn Đức Sinh

Giảng viên

- Giảng dạy các khoá, lớp theo sự phân công.

- Phụ trách công tác tổ chức các giải bóng đá phong trào.

- Hướng dẫn SV NCKH.

 

6

Trần Quốc Dũng

Giảng viên

- Giảng dạy các khoá, lớp theo sự phân công.

- Tham gia và Phụ trách công tác tổ chức các giải bóng đá phong trào.

- Phụ trách lớp chuyên sâu  HL ĐH9.

- Hướng dẫn SV NCKH

 

7

Mai Xuân Hùng

Giảng viên

- Phụ trách cơ sở vật chất (văn phòng phẩm, dụng cụ, sân bãi).

+ Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ được giao.

- Giảng dạy các khoá, lớp theo sự phân công

- Tham gia công tác tổ chức các giải bóng đá phong trào.

- Tham gia công tác trọng tài cho các giải đấu.

- Phụ trách các lớp 02 lớp CS bóng đá khóa ĐH8.

- Hướng dẫn SV NCKH.

 

8

Nguyễn Đức Thiện

Giảng viên

- Giảng dạy các khoá, lớp theo sự phân công.

- Phụ trách công tác văn phòng (chuyển công văn, văn bản đi, máy tính).

- Làm các biên bản kiểm tra thực hành.

- Thư kí các cuộc họp.

- Tham gia công tác tổ chức các giải bóng đá phong trào.

- Tham gia công tác trọng tài cho các giải đấu và biên bản thi đấu.

- Phụ trách các lớp 03 lớp CS bóng đá khóa ĐH8.

- Hướng dẫn SV NCKH.

Đề nghị các Đ/c căn cứ nhiệm vụ được phân công tích cực, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt công tác năm học 2017 – 2018 và các năm tiếp theo.

 

 

                                                                                                                                        PHÓ PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

                                                                                                                             

                                                                                                                                                       Võ Văn Quyết