Trang tin Khoa- Bộ môn Khoa Giáo dục thể chất

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION

 

                                    Văn phòng: Tầng 2 khu nhà tập Đa năng, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

                                                         (Số 44 đường Dũng Sĩ - Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng).

                                    Điện thoại: 02363.725547

                                    Email: khoatc01@gmail.com

                                   Lãnh đạo khoa:

                                                - Trưởng khoa:                 TS. Nguyễn Văn Long

                                                - Phó trưởng khoa:           1. TS. Nguyễn Mạnh Cường

                                                                                            2. TS. Phạm Tuấn Hùng

 Ngày  thành  lập  khoa: Ngày  23  tháng  9  năm  2014.  (Theo  Quyết  định  số 913/-TDTTĐN của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Đà Nẵng).

 Nnh  đào  tạo: Giáo  dục  thể  chất  trình  độ  đại  học,  hệ  chính  quy.  (Theo quyết định số 550/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 1. Vị trí và chức năng:

 Khoa GDTC là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo sinh viên học ngành GDTC và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Khoa.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 2.1.  Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học thuộc ngành GDTC; tham gia tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

 2.2. Tổ chức hoạt động KHCN, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức KH&CN, gắn đào tạo với NCKH và đời sống xã hội.

 2.3. Phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình các môn học thuộc ngành GDTC.

 2.4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng kế hoạch bổ  sung  trang  thiết  bị  phục  vụ  giảng  dạy,  học  tập,  NCKH  của  sinh  viên  thuộc khoa; công bố chuẩn đầu ra sinh viên ngành GDTC.

 2.5. Nghiên cứu, đề xuất phát triển các hình thức đào tạo, bậc đào tạo ngành GDTC; nghiên cứu đề xuất mở chuyên ngành theo phân công của Hiệu trưởng.

 2.6. Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên ngành GDTC.

 2.7. Quản lý, giáo dục, cố vấn cho sinh viên về: mục tiêu đào tạo của ngành học, lựa chọn, xây dựng và đăng ký kế hoạch học tập và xác định phương pháp học tập, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Phối hợp tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên.

2.8. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên thuộc Khoa.

 2.9. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

 2.10. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

 2.11. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của nhà trường.

 2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 3. Tổ chức của Khoa GDTC:

 3.1. Khoa GDTC có các vị trí việc làm sau:

 a. Trưởng khoa

 b. Phó trưởng khoa

 c. Trưởng bộ môn trực thuộc khoa

d. Phó trưởng bộ môn trực thuộc khoa

 e. Giảng viên

 f. Chuyên viên giáo vụ khoa

 g. Chuyên viên quản lý kết quả học tập sinh viên

 h. Chuyên viên trợ lý khoa học

 3.2. Các bộ môn thuộc khoa GDTC

 a. Bộ môn Lý luận chuyên ngành:

 - Gồm các môn học: NCKH TDTT, Lý luận TDTT, Lý luận và phương pháp GDTC, TDTT trường học.

 b. Bộ môn Tâm lý giáo dục:

 - Gồm các môn học: Tâm lý học đại cương,  Tâm lý học TDTT, Giáo dục học đại cương, Giáo dục học TDTT, Giao tiếp sư phạm, Tâm lý học lứa tuổi, Lịch sử TDTT.

 c. Bộ môn Thực hành TDTT trường học.

 4. Phân công nhiệm vụ cán bộ giảng viên, chuyên viên thuộc khoa GDTC:

TT

 

Họ và tên

 

Công việc đảm nhận

 

1

 

 

TS. Nguyễn Văn Long

 

Chức vụ: Trưởng khoa

 

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

 

Địa chỉ Email: longtdttdn@gmail.com

 

Điện thoại liên hệ: 0914287456

 

 

* Trách nhiệm và quyền hạn: 

+  Chịu  trách  nhiệm  trước  Ban  giám  hiệu,  trực tiếp là Hiệu trưởng về các nhiệm vụ sau:

-  Tổ  chức  điều  hành  khoa  GDTC  thực  hiện  12 nhiệm vụ theo quyền hạn của khoa. 

- Tham  mưu  và  chịu  trách  nhiệm  trước  Hiệu trưởng  về  xây  dựng  quy  hoạch,  kế  hoạch  phát triển; chương trình giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực GDTC. 

-  Chủ  trì  tổ  chức  đào  tạo,  bồi  dưỡng  giảng  viên khoa  GDTC  và  tổ  chức  các  hoạt  động  NCKH, phát triển tài liệu giảng dạy, học tập các môn học ngành GDTC khi được giao Hiệu trưởng giao.

- Phụ  trách  chung  và  chỉ đạo  toàn  diện  các  hoạt động của Khoa GDTC theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của khoa theo học kỳ, năm học. 

- Quản lý có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ, tài liệu được giao.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo nhà trường phân công.

 - Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

2

 

TS. Nguyễn Mạnh Cường

 

Chức   vụ:   Phó   khoa-   phụ   trách công tác Đào tạo

 

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

 

Địa chỉ Email:

 

Điện thoại liên hệ: 0905025055

 

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 

+ Giúp Trưởng khoa trực tiếp kiểm tra, theo dõi chương  trình,  tiến  độ  giảng  dạy  các  môn  học thuộc khoa, theo dõi điểm và kết quả học tập của sinh viên.

-  Xem  xét  xây  dựng,  soát  xét  các  chương  trình đào  tạo  và  đề  cương  chi  tiết  các  môn  học  thuộc khoa. 

- Phụ trách Công tác quản lý ISO ở khoa và chịu trách  nhiệm  toàn  bộ  những  vấn  đề  có  liên  quan đến công tác đào tạo. 

- Tổ chức thực hiện công tác tư vấn học tập cho

sinh viên.

- Thay mặt trưởng khoa lập các báo cáo và tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo, giao ban cơ quan khi trưởng khoa đi vắng.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn

SV nghiên cứu khoa học

-  Ký  các  văn  bản  liên  quan  đến  công  tác  giảng dạy của  khoa;  quản  lý  tài  sản  vật  chất  của  khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.

 

3

 

 

TS. Phạm Tuấn Hùng

 

Chứcvụ:Phó khoa kiêm Trưởng bộ môn  LLCN  -  phụ  trách  công  tác NCKH.

 

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

 

Địa chỉ Email:

Điện thoại liên hệ: 0902403330

 

 

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 

+ Giúp Trưởng khoa phụ trách trực tiếp công tác nghiên cứu khoa của khoa.

 

- Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn về công tác nghiên cứu KH để triển khai trong CBVC và sinh viên thuộc khoa GDTC 

- Định hướng các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình hợp tác của khoa đối với các đơn vị khác trong và ngoài nhà trường. 

- Tư vấn, khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia NCKH, phát triển và chuyên giao các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch được giao.

-  Theo  dõi  công  tác  NCKH  của  các  GV  trong khoa  và  tổng  hợp,  lưu  trữ  Hồ  sơ NCKH  và  chịu trách  nhiệm  toàn  bộ  những  vấn  đề  có  liên  quan đến công tác NCKH. 

- Chủ trì các cuộc hội nghị, hội thảo về khoa học

ở  cấp  khoa  và  tham  gia  hội  nghị,  hội  thảo  khoa học ở các cấp. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn

SV nghiên cứu khoa học 

- Ký các văn bản liên  quan đến công tác nghiên cứu khoa học của khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.

 

+ Quản lý và tham gia giảng dạy Bộ môn Lý luận

chuyên ngành-

 

4

 

ThS. Bùi Đăng Toản

 

Chức vụ: Giáo vụ khoa

 

Chức danh chuyên môn: Giảng viên Địa chỉ Emai:buidangtoan2410@gmail.com Điện thoại liên lạc: 0984929250

 

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 

+ Trợ lý Giáo vụ khoa GDTC theo mục 4.4.

 

-  Nhận  lịch  và  phân  công  lịch  giảng  dạy  cho

CBGV trong khoa

 

- Theo dõi, thống kê khối lượng giảng dạy của CBGV.

 

- Tạo một số mẫu biên bản ghi điểm

 

+ Trực tiếp giảng dạy môn Công tác đoàn đội và chịu  trách  nhiệm  toàn  bộ  những  vấn  đề  có  liên quan đến môn học.

 

+  Tham gia  thực  hiện  các  đề  tài  NCKH  theo  đề cương được duyệt hoặc theo phân công của khoa và hướng dẫn SV NCKH

 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng

khoa, phó khoa giao

 

5

 

 

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

 

Chức  vụ:  Trưởng  bộ  môn  Tâm  lý giáo dục

 

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

 

Địa chỉ Emai:

 

Điện thoại liên lạc: 0906541149

 

 

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 + Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn Tâm lý giáo dục; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học. Giúp trưởng khoa, phó khoa  về  các  hoạt  động  chuyên  môn  của  bộ  môn Tâm lý giáo dục. 

+  Tham  gia  thực  hiện  các  đề  tài  NCKH  theo  đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa.

Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao. 

+  Theo  dõi  công  tác  thi  đua  của  Khoa,  làm  các báo cáo về công tác thi đua học kỳ, năm học. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng

khoa giao.

 

6

 

ThS. Đỗ Thị Hạnh

 

Chức danh chuyên môn: Giảng viên Địa chỉ Emai:dohanhphan@gmail.com Điện thoại liên lạc: 0932580529

 

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 + Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn Lý luận chuyên  ngành;  chịu  trách  nhiệm  toàn  bộ  những vấn đề có liên quan đến các môn học.

 +  Tham  gia  thực  hiện  các  đề  tài  NCKH  theo  đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao. 

+ Hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng,

phó khoa giao.

 

7

 

ThS. Mai Thị Thúy

 

Chức   vụ:   Tổ   trưởng   Công   đoàn

khoa

 

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

 

Địa chỉ Emai:

 

Điện thoại liên lạc: 0905517753

 

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 

+  Giảng  dạy  môn  học  thuộc  bộ  môn  Lý  luận chuyên  ngành,  chịu  trách  nhiệm  toàn  bộ  những vấn đề có liên quan đến môn học. 

+  Tham  gia  thực  hiện  các  đề  tài  NCKH  theo  đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao. 

+ Theo dõi công tác nữ công ở khoa 

+ Hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng,

phó khoa giao.

 

8

 

ThS. Phùng Thị Cúc

 

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

 

Địa chỉ Emai:

 

Điện thoại liên lạc: 0906445278

 

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 

+ Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn Tâm lý giáo dục; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học. 

+  Tham  gia  thực  hiện  các  đề  tài  NCKH  theo  đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao. 

+ Thư ký khoa. 

+ Hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng

khoa giao.

 

9

 

ThS. Nguyễn Song Tuần Hải

 

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

 

Địa chỉ Emai:

 

Điện thoại liên lạc: 0905374115

 

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 

+  Tham  gia  giảng  dạy  môn  học  thuộc  bộ  môn Tâm lý giáo dục; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học. 

+  Tham  gia  thực  hiện  các  đề  tài  NCKH  theo  đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao. 

+ Phụ trách tài chính khoa 

+ Hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng

khoa giao.

 

10

 

ThS. Nguyễn Thanh Long

 

Chức  danh  chuyên  môn:  Chuyên

viên

 

Địa chỉ Emai:

 

Điện thoại liên lạc: 01673191901

 

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 

+ Trực tiếp thu - nhận, quản lý điểm và kết quả học tập  của  sinh  viên  thuộc  khoa;  Vào  điểm  cho  sinh viên các khóa, lớp thuộc ngành giáo dục thể chất 

+ Quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo của khoa (đề cương chi tiết môn học, giáo án, khối lượng giảng dạy…) 

+ Thực hiện các nhiệm vụ quản lý kết quả học tập của sinh viên theo mục 4.5. 

+ Thường xuyên trực và làm việc ở Văn phòng khoa. 

+ Phụ trách mảng hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao, trong khoa. 

+ Hỗ trợ Đ/c Cường theo dõi việc thực hiện ISO

của Khoa. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng,

phó khoa giao.

 

11

 

CN. Nguyễn Hồng Quảng

 

Chức  danh  chuyên  môn:  Chuyên

viên

 

Địa chỉ Emai:

 

Điện thoại liên lạc: 0935577769

 

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 

+  Nhận  văn  bản  ở  phòng  văn  thư  hàng  ngày  và vào sổ các văn bản đã nhận 

+  Phụ  trách  công  tác  điều  tra  việc  làm  của  sinh viên các khóa ra trường 

+ Hỗ trợ Đ/c T.Long làm điểm cho sinh viên các

khóa, lớp thuộc ngành giáo dục thể chất. 

+ Thường xuyên trực và làm việc ở Văn phòng khoa. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng,

phó khoa giao.

                                                                                                                                         Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2018

                                                                                                                                                                 Trưởng đơn vị

                                                                                                                                                                         (Đãký)

 

 

                                                                                                                                                                  Nguyễn Văn Long