Trang tin Khoa- Bộ môn BM. Thể thao dưới nước

 

BỘ MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC

Email: bmttdn@gmail.com

 

          - Ngày  thành lập: 06/02/2004

          - Chức năng: Tổ chức quản lý giảng dạy, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học các môn thể thao dưới nước.

          - Tổ chức bộ máy: Tổng số 05 giảng viên trong đó 5 thạc sỹ.

           Phụ trách bộ môn:          Thạc sỹ:  Nguyễn Nhất Hùng - Giảng viên chính

           Phó trưởng bộ môn:       Thạc sỹ:  Phan Thanh Tin - Giảng viên

                                                  Thạc sỹ:  Trần Thị Kim Anh - Giảng viên

                                                  Thạc sỹ:  Nguyễn Văn Quý - Giảng viên

                                                  CN        : Nguyễn Thị Hới - Giảng viên

 

 PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 

BỘ MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC

(Áp dụng từ tháng 9/2017)

 

                                 Họ và tên

                               Công việc đảm nhận

 

ThS. Nguyễn Nhất Hùng

Phụ trách môn
Giảng viên chính

Email: nguyennhathung_dt@yahoo.com

Điện thoại: 0905146222

Trách nhiệm và quyền hạn

 Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về các nhiệm vụ sau:

-Trực tiếp tổ chức, điều hành bộ môn thực hiện các nhiệm vụ ở điều 3 (Quy chế tổ chức và hoạt động của các bộ môn trực thuộc)

-Quản lý, giáo dục đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên theo phân cấp

-Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn theo học kỳ, năm học và sau khi thực hiện nhiệm vụ lớn.

-Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, tài liệu được giao.

 

Ths. Phan Thanh Tin

Phó trưởng bộ môn

Giảng viên

Điện thoại: 0914020333

- Quản lý cơ sở vất chất bộ môn, đề xuất các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

-Phối hợp tập hợp, sắp xếp theo quy trình ISO – Hồ sơ NCKH

-Tổ chức lớp học lại và thi lần 2 khóa phổ tu  và chuyên sâu

-Ký các văn bản liên quan đến công tác giảng dạy của bộ môn..

- Báo cáo tổng hợp công tác bộ môn và họp giao ban khi phụ trách bộ môn đi vắng.

-Trực bộ môn ngày thứ 3

 

Ths. Trần Thị Kim Anh

Giảng viên

Địa chỉ Email:

trankimanhttdn@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0914112296

- Phụ trách công tác NCKH của giảng viên bộ môn và sinh viên

-Tổng hợp và lưu trữ các đề tài NCKH bài báo của bộ môn và sinh viên chuyên sâu

-Tập hợp, sắp xếp theo quy trình ISO – Tài liệu bên ngoài (Tổng hợp và lưu trữ).

-Tham gia công tác cố vấn học tập khi được phân công

-Thư ký bộ môn

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng bộ môn giao.

-Trực bộ môn ngày thứ 5

 

CN. Nguyễn Văn Quý

Giảng viên

Địa chỉ Email:

NguyenQuyTTDN@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0935333892

- Trợ lý bộ môn thực hiện công tác phân lịch giảng dạy hàng tuần, dự báo và tổng hợp khối lượng công tác của giảng viên bộ môn từng tuần, kỳ và năm học.

-Phụ trách sắp xếp coi thi, chuẩn bị biên bản, giấy thi và tổng hợp điểm thi lý thuyết phổ tu & chuyên sâu

- Lập sổ theo dõi, tập hợp sổ điểm đanh, quy điểm chuyên cần khóa (phổ tu & chuyên sâu)

-Tập hợp, sắp xếp theo quy trình ISO – Tài liệu nội bộ, Hồ sơ nội bộ sinh viên (Tổng hợp và lưu trữ)

- Tham gia công tác Cố vấn học tập khi được phân công.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng bộ môn giao.

-Trực bộ môn ngày thứ 4

 

CN. Nguyễn Thị Hới

Giảng viên

Địa chỉ Email:

@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0974438185

-Theo dõi, tập hợp sổ điểm đanh, quy điểm chuyên cần khóa (phổ tu & chuyên sâu)

- Phối hợp sắp xếp theo quy trình ISO – Tài liệu nội bộ, Hồ sơ nội bộ sinh viên (Tổng hợp và lưu trữ)

- Phối hợp chuẩn bị biên bản thi lý thuyết, thực hành các khóa học từng kỳ.

- Tham gia công tác cố vấn học tập khi được phân công.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng bộ môn phân công.

-Trực bộ môn ngày thứ 6

 

 

                                                                                       Đà Nẵng, ngày 5  tháng 09 năm 2017

                                                                                       PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

                                                                                        (Đã ký)

                                                                                       Nguyễn Nhất Hùng