Trang tin Khoa- Bộ môn BM. Bóng bàn

 


CBVC thuộc bộ môn:

     Phan Nam Thái - Q.Trưởng bộ môn
    Nguyễn Ngọc Tuấn -  Phó trưởng BM
    Hoàng Thanh Thuý

    Lưu Hoàng Long
    Nguyễn Văn Hiếu
    Nguyễn Viết Hùng

Chức năng:

Bộ môn Bóng bàn là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy môn Bóng bàn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của bộ môn.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn Bóng bàn; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

 3. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học được giao.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy môn Bóng bàn. 

5. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hình thức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn theo nhu cầu xã hội.

7. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc bộ môn theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao;

10. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN BÓNG BÀN 2014-2015

Họ và tên

Công việc đảm nhận

Ths. Phan Nam Thái

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: Phannamthai.bb@gmail.com

SĐT: 0906.518.473

Trách nhiệm và quyền hạn

- Chịu trách nhiệm trước ban giám hiệu, trực tiếp là hiệu trưởng về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học môn Bóng bàn.

- Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của bộ môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, giáo dục, đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên theo phân cấp.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn theo học kỳ, năm học.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

- Tham gia hướng dẫn học viên và sinh viên NCKH.

- Tham gia giảng dạy và NCKH.

- Chỉ đạo CBVC trong bộ môn thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Ths. Hoàng Thanh Thúy

Chức vụ: Trợ lý Bộ môn

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: thanhthuy78@yahoo.com

SĐT: 0983316503

- Tham mưu công tác chuyên môn về giảng dạy: Triển khai các văn bản chuyên môn có liên quan.

- Triển khai các nhiệm vụ: Tham mưu việc biên soạn lịch trình và phân lịch giảng dạy, công tác coi thi, chấm thi; học lại, thi lại; tổng hợp các thành phần điểm.

- Kiểm tra hồ sơ lên lớp của GV.

- Dự báo khối lượng đầu năm học; báo cáo khối lượng hàng tháng và từng học kỳ.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

Ths. Lưu Hoàng Long

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: longluu202@yahoo.com

SĐT: 0903583027

- Tham mưu về công tác NCKH.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

- Chỉ đạo kiến tập cho các khóa đại học.

TS. Nguyễn Ngọc Tuấn
Chức danh chuyên môn: Giảng viên
Email: tuanbbtdtt@yahoo.com.vn
SĐT: 0914030256

- Tham mưu về công tác NCKH.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn

- Tham gia giảng dạy lý thuyết Bóng bàn các lớp phổ tu và Đại học.

ThS. Nguyễn Văn Hiếu

Chức vụ: Trợ lý Khoa học

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email:nguyenvanhieu.bb.dn@gmail.com

SĐT: 0912592145

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

- Chỉ đạo kiến tập cho các khóa đại học.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

CN. Nguyễn Viết Hùng

Chức vụ: Trợ lý ISO

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: nguyenviethung.bb@gmail.com

SĐT: 01689522882

-Phụ trách triển khai nghiệp vụ áp dụng hệ thống các văn bản ISO 9001:2008 của Trường.

-Tham gia biên soạn lịch trình, giáo án.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn

-Quản lý CLB Bóng bàn.