Trang tin Khoa- Bộ môn Khoa Y sinh học TDTT

GIỚI THIỆU

Khoa Y Sinh học TDTT – Trường Đại học TDTT Đà Nẵng được thành lập ngày 10 tháng 01 năm 2019,  theo quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA Y SINH HỌC TDTT

Chức năng

          Khoa Y sinh Thể dục thể thao (YSTDTT) là đơn vị chuyên môn thuộc Trường có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo các môn học thuộc khoa quản lý cho sinh viên, học viên của Trường và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học do khoa quản lý, tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của Nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác về đào tạo và khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế.

3. Chủ trì và phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình, tài liệu các môn học do khoa quản lý.  

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy các môn học do khoa quản lý; tiến hành nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

5. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý, đánh giá cán bộ, giảng viên thuộc khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

6. Thực hiện tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của khoa theo quy định của pháp luật và kế hoạch của Nhà trường. 

7. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao; đề xuất định mức sử dụng và kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của khoa.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

9. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của Trường

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

NHÂN SỰ

1. TS. GVC. Nguyễn Nho Dũng: Phó Phụ trách Khoa.

2. Bác sĩ. GV. Lê Văn Xanh:  Phó khoa.

3. PGS.TS.GVCC. Lê Đức Chương.

4. Bác sĩ. GV. Tôn Nữ Huyền Thu .

5. Ths. GV. Phạm Anh Tuấn, trợ ký khoa.

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  KHOA Y SINH HỌC TDTT

(Áp dụng từ ngày 01/2018)

STT

Họ và tên

Công việc đảm nhận

1

Tiến sĩ. GVC. Nguyễn Nho Dũng

Chức vụ: Phó Phụ trách khoa

Chức danh chuyên môn: Giảng viên chính

Email: nhodungtt@yahoo.com

Điện thoại : 0905.250.215

 Trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học các môn Y sinh học TDTT theo quy định hiện hành.

Trực tiếp tổ chức, điều hành khoa thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học được giao và NCKH; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng, hiệu quả thực hiện.

2. Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Khoa Y sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

1. Trực tiếp điều hành kế hoạch giảng dạy các môn giải phẫu, sinh lý, y học, sinh hóa, sinh cơ, vệ sinh, môi trường, dinh dưỡng, doping và các hoạt động NCKH.

2. Quản lý, giáo dục, đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên trong khoa.

3. Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của khoa theo quy định.

4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, tài liệu của khoa.

5. Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, giảng dạy môn Sinh hóa, Môi trường, Dinh dưỡng và hồi phục, Doping, Vệ sinh, y học…

6. Quản lý chung hệ thống văn bản ISO.

2

Bác sĩ. GV. Lê Văn Xanh

Chức vụ: Phó khoa

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: levxanh@yahoo.com

Điện thoại : 0903.527299

 Trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học các môn Y sinh học TDTT theo quy định hiện hành.

Trực tiếp tổ chức, điều hành khoa thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học được giao và NCKH; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng, hiệu quả thực hiện.

2. Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Khoa Y sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

1. Trực tiếp điều hành kế hoạch giảng dạy các môn giải phẫu, sinh lý, y học, sinh hóa, sinh cơ, vệ sinh, môi trường, dinh dưỡng, doping và các hoạt động NCKH.

2. Quản lý, giáo dục, đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên trong khoa.

3. Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của khoa theo quy định.

4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, tài liệu của khoa.

5. Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, giảng dạy môn Sinh lý, Y học, Dinh dưỡng và hồi phục, Doping, Vệ sinh, môi trường…

6. Quản lý chung hệ thống văn bản ISO.

3

PGS.TS. GVCC. Lê Đức Chương

Chức danh chuyên môn: Giảng viên cao cấp

Email: leducchuong@gmail.com

Điện thoại : 0912.015410

 Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên

1. Giảng dạy các môn sau đại học: Sinh lý, Y học, tuyển chọn Vận động viên...theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường.

2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

3. Hướng dẫn học viên cao học và NCS.

4

Bác sĩ: Tôn Nữ Huyền Thu

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: tonnuhuyenthu@gmail.com

Điện thoại: 0905010616

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên

1. Giảng dạy các môn: Giải phẫu, Sinh lý, Y học, dinh dưỡng, môi trường, vệ sinh...theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường.

2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

3. Thực hiện nhiệm vụ quan lý văn phòng phẩm của khoa.

5

Thạc sĩ. Phan Anh Tuấn

Chức vụ: Trợ lý khoa

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: phananhtuan1982@gmail.com

Điện thoại: 0987876872

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, trợ lý khoa

1. Giảng dạy môn Sinh cơ TDTT, vệ sinh, môi trường theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường.

2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

3. Trợ lý khoa: Dự báo, thống kê khối lượng

giảng dạy của các giảng viên trong khoa.

5. Quản lý và lưu trữ hồ sơ điểm môn Sinh cơ TDTT, vệ sinh.. tài liều có nguồn gốc bên ngoài, kế hoạch, quyết định, thông báo.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA Y SINH THỂ DỤC THỂ THAO