Trang tin Khoa- Bộ môn Bộ môn Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt

 

   

 CBVC thuộc bộ môn:

    Phạm Quang Khánh - Trưởng bộ môn
    Lê Tấn Phát -  Phó trưởng BM
    Lê Tiến Hùng
    Nguyễn Mạnh Cường
    Phan Thị Thanh Hà
    Nguyễn Hữu Đạt
    Nguyễn Tuấn Huy
    Trần Thị Kim Thoa
    Lê Mậu Quốc
    Trần Thanh Tiến

Chức năng:

          Bộ môn Cầu lông – Quần vợt là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn Cầu lông, Quần vợt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của bộ môn.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn Cầu lông, Quần vợt; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

 3. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học được giao.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy môn Cầu lông, Quần vợt. 

5. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hình thức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn theo nhu cầu xã hội.

7. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc bộ môn theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

10. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của nhà trường.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 


BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỘ MÔN CẦU LÔNG – QUẦN VỢT

(Áp dụng từ ngày 01 /01/2014)

Họ và tên

Công việc đảm nhận

 

 

 

TS. Phạm Quang Khánh

Trưởng bộ môn

Giảng viên

Email: phamkhanhttdn@gmail.com

 

 

Trách nhiệm và quyền hạn:

1.Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng quản lý các môn: Cầu lông, quần vợt.

2. Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Bộ môn Cầu lông – Quần vợt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

1. Quản lý chung các hoạt động của bộ môn

2. Điều hành chung các hoạt động giảng dạy và NCKH của bộ môn

3. Sắp xếp phân công lao động phù hợp với tình hình CBVC của bộ môn và khả năng chuyên môn của giảng viên. Trực tiếp chỉ đạo, đề xuất với hiệu trưởng về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBVC trong bộ môn.

4. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết qủa giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn của CBVC trong bộ môn. Chỉ đạo biện pháp khắc phục các tồn tại.

5. Tổ chức sinh hoạt chính trị, phổ biến đường lối, chủ trương hoạt động của bộ môn và trường.

6. Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản được trang bị trong bộ môn.

7. Tổ chức, chủ trì hội nghị cấp bộ môn.

8. Quản lý CBVC thuộc bộ môn.

9. Lập kế hoạch giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trong bộ môn.

10. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do hiệu trưởng giao, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

11. Tham gia giảng dạy chuyên môn theo quy định của  trường.

12. Chỉ đạo CBVC trong bộ môn thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng  ISO.

 

 

Ths. Lê Tiến Hùng

P.Trưởng bộ môn

Giảng viên

Email: hung.tdttclong@gmail.com

 

 

Hiện đang đi học nghiên cứu sinh

 

 

Ths. Nguyễn mạnh Cường

Giảng viên

 

Hiện đang đi học nghiên cứu sinh

 

Ths. Phan Thị Thanh Hà

Giảng viên.

Email:cuong20112002@yahoo.com

 

Lĩnh vực công tác được phân công đảm nhận:

1. Trợ lý bộ môn

2. Giảng dạy môn Cầu lông đúng kế hoạch và quy định của nhà trường

3. Nhận và thông báo lịch giảng kịp thời cho sinh viên, giảng viên và giáo viên thỉnh giảng trong và ngoài trường

4. Kiểm tra khối lượng giảng dạy, quản lý sổ đầu bài của mỗi môn học

5. Giám sát và tổ chức thi đúng quy chế dưới sự chỉ đạo của trưởng BM.

6. Theo dõi việc thực hiện khối lượng giảng dạy của cán bộ giảng dạy trong BM và giáo viên thỉnh giảng

 

 

 

Ths. Nguyễn Hữu Đạt

Giảng viên.

Email: dat.0986806608@gmail.com

Lĩnh vực công tác được phân công đảm nhận:

1. Trợ lý khoa học (Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn về công tác nghiên cứu KH để triển khai trong bộ môn)

2 . Theo dõi công tác NCKH của các GV trong bộ môn

3. Tổng hợp và lưu trữ Hồ sơ  NCKH.

4.Theo dõi và lưu trữ vấn đề thi đua của các giảng viên.

5. Giảng dạy và theo dõi các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn.

6. Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học.

7. Tổng hợp các điểm thi môn QV, lưu giữ gửi điểm, cho các phòng liên quan, lên mạng nội bộ..

 

 

Ths. Nguyễn Tuấn Huy

Giảng viên.

Email:nguyentuanhuy_qvdn@yahoo.  com

 

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên.

1. Giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường và bộ môn.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và bộ môn giao.

 

 

TS. Trần Thanh Tiến

Giảng viên

Email:thanhtien11483@yahoo.com

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên.

1. Trực bộ môn hàng ngày.

2. Chịu trách nhiệm về sắp xếp văn bản theo quy trình ISO trong bộ môn.

3. Giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường và bộ môn.

4. Hoàn thành hồ sơ thử việc giảng viên.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và bộ môn giao.

 

TS. Lê Tấn Phát

Giảng viên

 

Hiện đang đi học nghiên cứu sinh

 

CN. Lê Mậu Quốc

Giảng viên

Lemauquoc- qv@yahoo.com.vn

 

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên.

1. Trực bộ môn hàng ngày.

2. Chịu trách nhiệm về sắp xếp văn bản theo quy trình ISO trong bộ môn.

3. Giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường và bộ môn.

4. Hoàn thành hồ sơ thử việc giảng viên.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và bộ môn giao.

 

 

CN. Trần Thị Kim Thoa

Giảng viên tập sự

Kimthoa – 242 pig@yahoo.com.vn

 

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên.

1. Trực bộ môn, ghi biên bản các cuộc họp trong bộ môn, lấy giấy tờ hàng ngày, chuẩn bị các biên bản thi…

2. Sắp xếp văn bản theo quy trình ISO trong bộ môn

3. Giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường và bộ môn.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và bộ môn giao.

                                                                                               Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2014

      Trưởng  bộ môn

        Phạm Quang Khánh