Trang tin Tổ chức P. Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD

         

 

Chức năng: 

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác sau:

 

  1. Khảo thí;
  2. Đảm bảo chất lượng giáo dục;
  3. Thanh tra nội bộ.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về công tác Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Thanh tra nội bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

2. Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về công tác KTĐBCLGD, Thanh tra nội bộ trong Trường; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, quy trình và các văn bản khác của Trường về công tác KTĐBCLGD, Thanh tra nội bộ theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn nhà trường.

 

3. Về công tác Khảo thí:

 

a) Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm các môn học trong chương trình đào tạo của Trường.

 

b) Tổ chức thực hiện công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo của nhà trường theo quy định hiện hành.

 

c) Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giảng viên của Trường về công tác Khảo thí; đề xuất điều động giảng viên tham gia công tác thi, kiểm tra; xác nhận khối lượng giờ tham gia công tác thi, kiểm tra cho cán bộ, giảng viên.

 

          d) Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và thực hiện chế độ báo cáo về công tác Khảo thí.

 

4) Về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục:

 

a)  Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành,

 

b) Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường; thường trực chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường.

 

c) Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp cải tiến, khắc phục những mặt còn tồn tại sau khi thực hiện Kế hoạch tự đánh giá và.

 

d) Tham mưu và làm đầu mối giúp Hiệu trưởng làm việc với cơ quan có thẩm quyền về tổ chức Kiểm định và công bố chất lượng giáo dục của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

đ) Cử viên chức của Phòng đi đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kiểm định chất lượng giáo dục cho cán bộ, viên chức trong Trường.

 

 5. Công tác Thanh tra nội bộ:

 

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước về công tác Thanh tra nội bộ.

 

b) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra (hàng năm, định kỳ, ngắn hạn, đột xuất) việc chấp hành quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đối với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng và việc chấp hành chế độ làm việc của nhà trường; đề xuất xử lý vi phạm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

 

c) Tham mưu triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện các biện pháp phòng, chống tiêu cực trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

d) Tổ chức tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến hoạt động đào tạo của Nhà trường và kiến nghị Hiệu trưởng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; đề xuất biện pháp và thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật.

 

đ) Tham gia ý kiến với Lãnh đạo trường và lãnh đạo các đơn vị trong công tác đánh giá công chức, viên chức, người lao động và công tác xét khen thưởng.

 

6. Quản lý, lưu trữ, bảo mật tài liệu, hồ sơ về lĩnh vực công tác được giao.

 

7. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phòng KTĐBCLGD.

 

8. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

 

9. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định hiện hành;

 

10. Phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

 

  

 

Họ và tên

Mô tả công việc

 

 

Ths. GVC. Nguyễn Tùng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0913412655

 Email: nguyentung_dt@yahoo.com

 Phụ trách chung

 Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;

- Phối hợp tổ chức các kỳ thi tuyển sinh chính quy, không chính quy, cấp chứng chỉ…. do nhà trường tổ chức;

- Xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên trình Hiệu trưởng phê duyệt về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục;

- Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Thống kê và báo cáo về công tác khảo thí và đảm  bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường;

- Thực hiện các công việc khác do Ban giám hiệu phân công.

 

TS. Nguyễn Sinh Thành

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0906483993

Email:nsthanh1975@gmail.com

 Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục;

- Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Thống kê và báo cáo về công tác khảo thí và đảm  bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường;

- Thực hiện công việc quản lý hành chính của phòng;

- Thực hiện các công tác khác khi được lãnh đạo trường và trưởng phòng phân công.

 

 

Ths. Phạm Đình Tiệp

Chuyên viên

Điện thoại: 0973988197

Email:

 

 

 

 

 

 

 Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Triển khai thực hiện công tác khảo thí;

- Quản lý bộ phận photo đề thi;

- Lập danh sách thi; danh sách cử cán bộ coi thi;

- Xây dựng các biên bản phục vụ thi, tiếp nhận bài thi và xử lý phách, điểm phách bài thi, tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi và đề xuất giải quyết.

- Tiếp nhận các yêu cầu và đơn phúc khảo của sinh viên từ phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và HTQT và giảng viên;

- Trực giao đề thi trong và ngoài giờ hành chính;

- Theo dõi đôn đốc khoa, bộ môn nộp bảng điểm phách, lưu trữ hồ sơ thi, bài thi.

- Tổng hợp giờ coi thi của cán bộ giảng viên.

- Tham gia công tác ĐBCLGD theo phân công cụ thể của Trưởng phòng;

- Thực hiện các công tác khác khi được lãnh đạo trường và trưởng phòng phân công.

 

 

Ths. Lê Minh Trung

Chuyên viên

Điện thoại: 0978.819.990

Email:

 

 

 Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Đảm nhận công việc thanh tra

- Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác thanh tra;

Tiếp nhận và đề xuất giải quyết các yêu cầu của sinh viên liên quan đến công tác thi, kiểm tra;

- Tham gia công tác ĐBCLGD theo phân công cụ thể của Trưởng phòng;

- Phụ trách các biểu mẫu phục vụ cho công tác chuyên môn: giao nhận bài thi, giao nhân đề…;

- Xử lý phách bài thi các khóa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo trường và Phòng phân công.

- Thực hiện các công việc văn thư hành chính của phòng;

- Tiếp nhận văn bản hành chính, ISO và nghiệp vụ từ trường, khoa, bộ môn và CBGD, giao cho các bộ phận liên quan trong phòng xử lý;

- Nhận đề và tổ chức bóc thăm, giao nhận đề thi, Xử lý phách bài thi;

- Phục vụ in sao các văn bản, tài liệu phục vụ thi và công tác giảng dạy.

- Coi thi, xử lý phách bài thi….;

- Tham gia công tác ĐBCLGD theo phân công cụ thể của Trưởng phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo trường và Phòng phân công.