Trang tin Tổ chức TT.Giáo dục quốc phòng và an ninh

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRUNG TÂM GDQPAN                                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDQPAN

 Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

 

I. Vị trí và Chức năng:

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; là cơ sở được quy hoạch trong hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện chức năng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

II. Nhiệm vụ quyền hạn và nguyên tắc hoạt động:

a) Giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình cơ quan quản lý ban hành cho đối tượng là sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức, cơ sở đào tạo khác được liên kết, theo phân công và yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức và phối hợp các cơ sở liên kết đào tạo liên kết, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch liên kết, kế hoạch thực hiện theo chương trình do ban quản lý ban hành, tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu về giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Tổ chức hội thi, hội thao theo quy định về giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc phạm vi quản lý.

c) Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức của Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

d) Ban hành nội quy, quy chế làm việc của trung tâm.

đ) Thực hiện công tác quốc phòng và an ninh, quân sự địa phương, tham mưa cho lãnh đạo trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng về công tác quốc phòng và an ninh.

e) Tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, cấp Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, học viên sau khi hoàn thành chương trình học tập theo quy định.

 f) Quản lý toàn diện về học tập và rèn luyện của học viên, sinh viên trong thời gian học tập tại Trung tâm theo quy định của Nhà nước.

g) Bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, giảng viên,báo cáo viên, nhân viên, sinh viên, đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, người lao động của trung tâm theo quy định.

h) Thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng và xử lý vi pham theo thẩm quyền.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Ban Giám đốc:

- PGS.TS. Phan Thanh Hài - Hiệu trưởng trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng - Giám đốc.

- TS. Nguyễn Văn Long – Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm.

- ThS. Nguyễn Trong Anh – Phó Giám đốc.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, học viên: ThS. Trương Thái, Trưởng phòng.

- Chức năng:

+ Giúp Ban Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiên kế hoạch giảng dạy đã được Giám đốc phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện sinh viên trong các đợt học GDQPAN.

+ Xây dựng kế hoạch năm học và khóa học. Phối hợp với các cơ quan chức năng và cơ sở liên kết tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy đã được giám đốc phê duyệt.

+ Xây dựng hợp đồng đào tạo, trực tiếp làm việc với các cơ sở liên kết về kế hoạch các đợt học cụ thể. Tiếp nhận danh sách sinh viên từ các cơ sở liên kết.

+ Xây dựng lịch giảng dạy cho từng đợt học, bố trí phòng học, thao trường, bãi tập, lập kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất huấn luyện cho năm học và từng đợt học trên cơ sở đề nghị của các khoa giảng viên trình Giám đôc trung tâm phê duyệt.

+ Trực tiếp quản lý, lưu trữ kết quả điểm thi các học phần.

+ Lập danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDQPAN. Trực tiếp thực hiện và quản lý cấp phát chứng chỉ GDQPAN cho sinh viên.

+ Kết thúc đợt học, chuyển giao kết quả học tập, rèn luyện, danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDQPAN, danh sách sinh viên không học, không đạt, được miễn, giảm hoặc tạm hoãn học về các trường liên kết và phối hợp với phòng kế hoạch tài chính thực hiện việc thanh lý hợp đồng đào tạo trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc học.

+ Thực hiện chức năng thường trực công tác thanh tra Đào tạo.

+ Đôn đốc thực hiện các kế hoạch kiểm tra thi. Trực tiếp quản lý, lưu trữ bài kiểm tra, bài thi, điểm kiểm tra, điểm thi và danh sách cấp phát chứng chỉ GDQPAN. Tham mưu cho Ban Giám đốc và tổ chức các hoạy động thanh tra giáo dục.

+ Lập kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị học tập, rèn luyện và kế hoạch thỉnh giảng cho từng khóa học (đợt học), năm học.

+ Tổ chức khai giảng, bế giảng các đợt học, tiếp nhận sinh viên khi đến Trung tâm, tiến hành công tác tổ chức biên chế, quán triệt quy chế, nội quy của Trung tâm cho sinh viên.

+ Quản lý toàn diện sinh viên trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trung tâm, duy trì các chế độ sinh hoạt trong ngày, tuần theo quy định.

+ Phối hợp tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, các phong trào thi đưa, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các sinh hoạt ngoại khóa cho sinh viên.

+ Theo dõi, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên theo phân cấp quản lý.

b) Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật: ThS. Hoàng Xuân Lục, Phó trưởng phòng

- Chức năng

+ Giúp Giám đốc chỉ đạo, tổchức thực hiện mảng công tác Hậu cần, Tài chính, kỹ thuật của đơn vị.

+ Quản lý các mặt công tác hậu cần, tài sản thiết bị, nhiên liệu, cơ sở vật chấtcủa Trung tâm .

+ Quản lý tài chính, cấp phát, thu hồi vũ khí, quân trang, quân dụng và các trang, thiết bị dạy học khác.

+ Đảm bảo mọi mặt về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của môn học theo quy định. Lập kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất hậu cần cho Trung tâm.

+ Tổ chức bố trí phòng làm việc, chỗ ở cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.

+ Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất. Quản lý các mặt công tác kỹ thuật của Trung tâm theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt.

+ Thực hiện công tác đảm bảo phương tiện làm việc, đi lại của các đơn vị.

+ Phối hợp với phòng ĐT&QLSV bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện của HSSV.

+ Thực hiện tốt công tác đảm bảo quân trang, quyền lợi cho số sĩ quan biệt phái và cán bộ viên chức của Trung tâm.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

c) Phòng Thanh tra, Pháp chế: Ông Đỗ Đình Dũng kiêm nhiệm phụ trách phòng, Bộ phận TTGD thuộc phòng HCTH thực hiện công tác thanh tra, pháp chế.

d) Khoa Chính trị: Ông Dương Quang Trường, Phó trưởng khoa.

Khoa Chính trị: Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trung tâm, trực tiếp quản lý các giảng viên và thực hiện công tác giảng dạy theo chuyên môn của khoa

- Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Chính trị:

+ Nghiên cứu, giảng dạy GDQPAN cho sinh viên và các đối tượng khác theo kế hoạch được phê duyệt.

+ Xây dựng đề cương chi tiết, tổ chức biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo sử dụng trong Trung tâm, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do Giám đốc phê duyệt.

+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo cho buổi học đạt kết quả tốt.

+ Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn sinh viên học tập, rèn luyện đạt được mục tiêu của môn học.

+ Sắp xếp, bố trí GV giảng dạy phù hợp với khả năng chuyên môn của từng người.

+ Phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp sư phạm quân sự để nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên.

+ Tổ chức và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, cập nhật nội dung mới về GDQPAN, xây dựng phương pháp môn học.

+ Tổ chức soạn thảo đề thi, đáp án, thực hiện kế hoạch kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập cho từng sinh viên.

+ Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên báo cáo Ban Giám đốc qua phòng Đào tạo TT.

- Bộ môn thuộc khoa: Là đơn vị cơ sở về giáo dục chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học.

đ) Khoa Quân sự: Ông Hoàng Mạnh Hùng, phó trưởng phụ trách khoa khoa.

- Khoa Quân sự: Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trung tâm, trực tiếp quản lý các giảng viên và thực hiện công tác giảng dạy theo chuyên môn của khoa

- Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Quân sự:

+ Nghiên cứu, giảng dạy GDQPAN cho sinh viên và các đối tượng khác theo kế hoạch được phê duyệt.

+ Xây dựng đề cương chi tiết, tổ chức biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo sử dụng trong Trung tâm, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do Giám đốc phê duyệt.

+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo cho buổi học đạt kết quả tốt.

+ Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn sinh viên học tập, rèn luyện đạt được mục tiêu của môn học.

+ Sắp xếp, bố trí giảng viên giảng dạy phù hợp với khả năng chuyên môn của từng người.

+ Phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp sư phạm quân sự để nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên.

+ Tổ chức và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, cập nhật nội dung mới về GDQPAN, xây dựng phương pháp môn học.

+ Tổ chức soạn thảo đề thi, đáp án, thực hiện kế hoạch kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập cho từng sinh viên.

+ Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên báo cáo Ban Giám đốc qua phòng Đào tạo TT.

- Bộ môn thuộc khoa: Là đơn vị cơ sở về giáo dục chịu trách nhiệm về học thuậttrong các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học.

3. Tổ chức đoàn thể:

a) Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.

+ Ông Nguyễn Văn Long – Phó Giám đốc Thường trực - Bí thư Chi bộ.

+ Ông Dương Quang Trường – Phó khoa Chính trị - Phó Bí thư Chi bộ.

b) Tổ Công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc BCH Công đoàn Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.

+ Bà Cao Thị Ái Vân - tổ trưởng công đoàn.

IV. Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm:

a) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Dân quân Tự vệ Bộ Quốc phòng và Hội đồng giáo dục quốc phòng Trung ương về các nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý, điều hành của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.

b) Ban hành quy chế hoạt động, chế độ giáo viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng, ban, đơn vị thuộc trung tâm theo quy định của pháp luật; quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc Trung tâm với các đơn vị khác trong Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh các bộ phận quản lý của Trung tâm theo thẩm quyền; xác định vị trí làm việc của các đơn vì trực thuộc Trung tâm theo phân cấp quản lý.

d) Các phòng, ban, Khoa (đại đội, trung đội, tiểu đội quản lý học viên, sinh viên) do Giám đốc trung tâm quyết định.

đ) Quy định nhiệm vụ cụ thể, bố trí, sắp xếp viên chức theo cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ và người lao động cho Trung tâm; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Trung tâm phù hợp với Điều lệ Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và các quy định hiện hành.

 

BẢNG PHÂN CÔNG CHỨC DANH CÔNG VIỆC CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 (Áp dụng từ ngày 03/2/2020)

 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhận

1

PGSTS Phan Thanh Hài

Chức vụ: Giám đốc trung tâm

Email: 

Điện thoại: 0913459345

Phụ trách tất cả các lĩnh vực công tác của Trung tâm GDQPAN

2

TS Nguyễn Văn Long

Chức vụ: Phó Giám đốc thường trực Trung tâm

Email: longtdttdn@gmail.com

Điện thoại: 0914287456

1. Thay mặt và giúp Giám đốc quản lý, điều hành tất cả các lĩnh vực công việc của trung tâm. Trực tiếp quản lý phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên và 2 khoa

2. Phân công công tác quản lý, thực hiện chế độ công tác của viên chức, người lao động và xây dựng hệ thống văn bản của trung tâm

3. Ký, xác nhận chứng chỉ - chứng nhận chuyên môn theo phân cấp, uỷ quyền

4. Trực tiếp đến làm việc với các trường liên kết đào tạo và xây dựng kế hoạch giảng dạy theo năm học và học kỳ

5 Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của trung tâm theo học kỳ, năm học

6. Có kế hoạch bồi dưỡng giảng viên trung tâm và tổ chức các hoạt động NCKH, phát triển tài liệu giảng dạy, học tập các môn học tại trung tâm và tham gia giảng dạy môn học GDQPAN và các môn học khác ở khoa GDTC, bộ môn ĐK.

7. Quản lý công tác báo cáo đến các cấp quản lý theo quy định; chịu trách nhiệm người phát ngôn của Trung tâm GDQPAN.

8. Quản lý phôi chứng chỉ GDQPAN; Quản lý có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ tại trung tâm

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc, Hiệu trưởng phân công

3

ThS Nguyễn Trọng Anh

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: 

Điện thoại: 0914040456

1. Giúp Giám đốc trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, quân trang, vũ khí và các trang thiết bị, phương tiện vật tư dụng cụ phục vụ giảng dạy, học tập và làm việc tại trung tâm

2. Trực tiếp quản lý phòng HC, TC, KT và phát triển thiết bị, khí tài phục vụ giảng dạy, học tập các môn học tại trung tâm

3. Quản lý, chỉ đạo phòng việc bố trí thao trường, bãi tập, giảng đường phục vụ công tác giảng dạy  và học tập

4. Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn, các Tổ chức đoàn thể trong và ngoài trung tâm về công tác đào tạo sinh viên, học viên cũng như những công việc được Ban giám đốc giao để hoàn thành nhiệm vụ chung.

5. Tham gia công tác giảng dạy theo quy định và các hoạt động của trung tâm theo yêu cầu và sự phân công của Ban Giám đốc.

6. Trực tiếp quản lý, theo dõi và chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương (đơn vị Tự vệ)

7. Tham gia NCKH, viết bài đăng tạp chí.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc, Hiệu trưởng phân công

4

ThS Trương Thái

Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên

Chức danh chuyên môn: Kiêm giảng dạy môn ĐK

Email: truongthaidn2015@gmail.com

Điện thoại: 0914.039.036

1. Quản lý chung, phân công cán bộ phòng ĐT, QLSV phụ trách các lĩnh vực công việc. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát kết quả công việc của Phòng. Tham mưu xây dựng các văn bản liên quan lĩnh vực quản lý đào tạo trình lãnh đạo phê duyệt.

2. Xây dựng kế hoạch năm học và khóa học. Phối hợp với các cơ quan chức năng và cơ sở liên kết tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy đã được giám đốc phê duyệt.

3. Phối hợp bộ phận Tài vụ phòng HCTH xây dựng hợp đồng đào tạo, trực tiếp làm việc với các cơ sở liên kết về kế hoạch các đợt học cụ thể. Tiếp nhận danh sách sinh viên từ các cơ sở liên kết.

4. Phối hợp Khoa dự báo, phân lịch, điều tiết khối lượng giảng dạy của giảng viên và giảng viên mời giảng đảm bảo yêu cầu chuyên môn, đúng quy định.

5. Tham mưu cho Ban Giám đốc đề xuất mời giảng, thính giảng. Lập hợp đồng mời giảng, thanh lý theo từng đợt học, khoá học trình lãnh đạo ký. Phối hợp Khoa xây dựng lịch giảng dạy cho từng đợt học, học kỳ.

6. Tổng hợp thanh toán chế độ cho giảng viên Trung tâm GDQPAN theo quy định. Xác nhận, đề xuất, tổng hợp khối lượng công việc của giang viên trường Đại học TDTT Đà Nẵng tham gia trực, hoặc giảng dạy tại Trung tâm.  

7. Đề xuất phòng HC-TC-KT bố trí phòng học, thao trường, bãi tập, giảng đường, phòng ở cho sinh viên …đảm bảo từng đợt học, khoá học.

8. Trực tiếp quản lý, lưu trữ kết quả điểm thi, quyết định cấp chứng chỉ - chứng nhận, bảng điểm cho sinh viên, học viên. Trực tiếp thực hiện và quản lý cấp phát chứng chỉ, chứng nhận GDQPAN cho sinh viên, học viên.

9. Tham mưu lãnh đạo ra quyết định, lập danh sách sinh viên, học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, chứng nhận GDQPAN

10. Thực hiện chức năng thường trực công tác thanh tra Đào tạo. Tham mưu cho Ban Giám đốc và tổ chức các hoạt động thanh tra giáo dục tại trung tâm

11. Tổ chức khai giảng, bế giảng các khóa học, tiếp nhận sinh viên khi đến Trung tâm, tiến hành công tác tổ chức biên chế, quán triệt quy chế, nội quy của Trung tâm cho sinh viên.

12. Theo dõi, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên theo phân cấp quản lý. Tham gia giảng dạy môn học Điền kinh và NCKH

5

ThS Hoàng Xuân Lục

Chức vụ: Phó phòng HC,TC,KT

Chức danh chuyên môn: Kiêm giảng dạy môn BN

Email: hoangxuanluc1973@gmail.com

Điện thoại: 0983555059 

 

1. Trực tiếp quản lý phòng HC,TC,KT và theo dõi, quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng HC,TC,KT, bảo vệ của Trung tâm

2. Xây dựng các văn bản, quy trình liên quan đến công tác quản lý, cấp phát quân trang, vũ khí và các trang thiết bị, phương tiện vật tư dụng cụ phục vụ giảng dạy, học tập và làm việc tại trung tâm

3. Đề xuất phương án bảo quản khu nhà làm việc và ký túc xá đảm bảo an toàn về cháy nổ, đáp ứng yêu cầu lưu trú của cán bộ, sinh viên.

4. Theo dõi, phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và phối hợp hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của Trung tâm

5. Phối hợp với các phòng, khoa đề xuất Ban Giám đốc về việc sửa chữa, thay thế, bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Quản lý, cấp phát quân trang cho sinh viên, học viên tham gia học tập đảm bảo đúng quy định.

6. Lập kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ dạy và học trình Ban Giám đốc trung tâm phê duyệt.

7. Tham gia quản lý sinh viên học tập, sinh hoạt, ăn, ở theo quy định; Duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần và trong tháng cho sinh viên khi học tập tập trung tại trung tâm.

8. Tham gia NCKH, viết bài đăng tạp chí.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công.

6

ThS Dương Quang Trường

Chức vụ: Phó khoa Chính trị

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: 

Điện thoại: 0974863326

 

 

1. Trực tiếp quản lý khoa Chính trị, tham gia giảng dạy hướng dẫn sinh viên học tập, sinh hoạt, ăn, ở theo quy định; Duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần và trong tháng cho sinh viên khi học tập tập trung tại trung tâm.

2. Tham mưu cho Ban Giám đốc về các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên.

 3. Tham mưu xây dựng chương trình giảng dạy môn học GDQPAN. Đồng thời phối hợp phòng đào tạo, quản lý sinh viên sắp xếp lịch giảng dạy, kế hoạch giảng dạy môn học GDQPAN.

4. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQPAN. Nghiên cứu phát triển tài liệu giảng dạy, học tập các môn học tại trung tâm và tham gia giảng dạy

5. Tham gia NCKH, viết bài đăng tạp chí.

6. Phối hợp phòng đào tạo và khoa quân sự phân chia đại đội, trung đội, tiểu đội và quản lý theo sự phân cấp

7. Phối hợp phòng ĐT-QLSV tổ chức khai giảng, bế giảng các khóa học, tiếp nhận sinh viên khi đến Trung tâm, tiến hành công tác tổ chức biên chế, quán triệt nội quy, quy chế của Trung tâm cho sinh viên.

8. Hàng tháng thay mặt Chi ủy Chi bộ báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ cho Văn phòng Đảng ủy

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công. 

7

ThS Hoàng Mạnh Hùng

Chức vụ: Phó khoa Quân sự

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: 

Điện thoại: 0989257157

1. Trực tiếp quản lý khoa Quân sự, tham gia giảng dạy hướng dẫn sinh viên học tập, sinh hoạt, ăn, ở theo quy định; Duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần và trong tháng cho sinh viên khi học tập tập trung tại trung tâm.

2. Tham mưu cho Ban Giám đốc về các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên.

 3. Tham mưu xây dựng chương trình giảng dạy môn học GDQPAN. Đồng thời phối hợp phòng đào tạo, quản lý sinh viên sắp xếp lịch giảng dạy, kế hoạch giảng dạy môn học GDQPAN.

4. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQPAN. Nghiên cứu phát triển tài liệu giảng dạy, học tập các môn học tại trung tâm và tham gia giảng dạy.

5. Phối hợp phòng ĐT-QLSV tổ chức khai giảng, bế giảng các khóa học, tiếp nhận sinh viên khi đến Trung tâm, tiến hành công tác tổ chức biên chế, quán triệt nội quy, quy chế của Trung tâm cho sinh viên.

6. Phối hợp phòng đào tạo và khoa chính trị phân chia đại đội, trung đội, tiểu đội và quản lý theo sự phân cấp

7. Tham gia NCKH, viết bài đăng tạp chí.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công. 

8

ThS Nguyễn Thái Trọng Bằng

Chức vụ: Trợ lý giáo vụ

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: 

Điện thoại: 0912474975

 

 

1. Trực tiếp phân lịch giảng dạy môn học GDQPAN cho CBGV ở trung tâm và mời giảng. Tham gia làm công tác Đại đội trưởng theo yêu cầu từng khoá học, đợt học khi có quyết định.

2. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy môn học GDQPAN.

3. Phối hợp các phòng, khoa ở trung tâm trong việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên.

4. Phối hợp phòng ĐT, QLSV và 2 khoa trong công tác mời giảng, cân đối giờ giảng, bố trí giảng viên…đảm bảo chuyên môn, chất lượng. Hàng quý báo cáo khối lượng giảng dạy của CBGV về Ban Giám đốc trung tâm.

5. Tham gia giảng dạy hướng dẫn sinh viên học tập, sinh hoạt, ăn, ở theo quy định; Duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần và trong tháng cho sinh viên khi học tập tập trung tại trung tâm.

6. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQPAN. Nghiên cứu phát triển tài liệu giảng dạy, học tập các môn học tại trung tâm và tham gia giảng dạy

7. Tham gia NCKH, viết bài đăng tạp chí.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công. 

9

ThS Cao Thị Ái Vân

Chức danh chuyên môn: Chuyên viên phòng ĐT, QLSV.

Tổ trưởng Công đoàn

Email: 

Điện thoại: 0914302558

 

1. Quản lý toàn diện sinh viên trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trung tâm, duy trì các chế độ sinh hoạt trong ngày, tuần theo quy định. Tham gia quản lý lớp tại các đơn vị liên kết khi được trưởng phòng phân công.

2. Phối hợp tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, các phong trào thi đưa, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các sinh hoạt ngoại khóa cho sinh viên.

3. Tiếp nhận danh sách, lập hồ sơ quản lý, sổ lên lớp và các hoạt động liên quan đến sinh viên. Phụ trách công tác cấp phát tài liệu học tập, giấy thi cho sinh viên.

4. Tiếp nhận đơn xin học, nghỉ học, bảo lưu kết quả học tập của sinh viên, báo cáo trưởng phòng giải quyết.

5. Quản lý, lưu trữ kết quả điểm thi, bài thi các học phần của sinh viên, học viên; Phối hợp quản lý và cấp phát chứng chỉ, chứng nhận GDQPAN cho sinh viên, học viên

6. Tham gia NCKH, viết bài đăng tạp chí.

7. Đảm nhận thủ quỹ trung tâm và kiêm tổ trưởng tổ công đoàn

8. Tham mưu BGĐ và phòng ĐT-QLSV xây dựng lịch trực, chấm công trực tăng cường các khoá học tập trung. Tổng hợp, đề xuất chế độ trực cho giảng viên theo quy định. Tham gia làm công tác quản lý đại đội theo yêu cầu của cấp trên

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban giám đốc phân công.

10

ThS Hồ Tuyên

Chức danh chuyên môn: Chuyên viên phòng HC, TC, KT. Kiêm giảng dạy môn BN

Phụ trách Tự vệ trung tâm

Email: 

Điện thoại: 0943621291 

 

1. Quản lý các mặt công tác hậu cần, tài sản thiết bị, cơ sở vật chất của Trung tâm. Tham gia làm công tác quản lý đại đội theo yêu cầu của cấp trên

2. Quản lý tài chính, cấp phát, thu hồi vũ khí, quân trang, quân dụng và các trang, thiết bị dạy học khác.

3. Làm công tác văn thư và mọi hoạt động của Đơn vị tự vệ nhà trường.

4. Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất.

5. Tham gia quản lý sinh viên học tập, sinh hoạt, ăn, ở theo quy định; Duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần và trong tháng cho sinh viên khi học tập tập trung tại trung tâm.

6. Tham gia NCKH, viết bài đăng tạp chí.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban giám đốc phân công.

11

ThS Lê Thị Loan

Chức danh chuyên môn: Chuyên viên phòng HC, TC, KT

Email: 

Điện thoại:  0963450739

1. Thực hiện công tác văn thư, hành chính, pháp chế và lưu trữ văn bản của Trung tâm. Tham gia làm công tác quản lý đại đội theo yêu cầu của cấp trên

2. Thực hiện báo cáo hàng tháng, định kỳ và tổng hợp tình hình các hoạt động của Trung tâm.

3. Theo dõi và đề xuất với Giám đốc các chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trung tâm.

4. Quản lý, theo dõi vào sổ văn bản đến và đi của trung tâm. Theo dõi và lập sổ lưu kinh phí bồi thường quân trang, thiết bị do sinh viên, học viên làm mất hoặc làm hư hỏng.

5. Tham gia cùng phòng ĐT, QLSV về công tác cấp phát chứng chỉ theo khóa học bàn giao cho trường liên kết.

6. Phối hợp bộ phận Văn thư của trường chuyển tải, giao nhận qua đường bưu điện các loại hồ sơ, quyết định, hợp đồng, thanh lý, chứng chỉ …đến các đơn vị liên kết và bên ngoài trung tâm khi có yêu cầu.

7. Tham gia quản lý sinh viên học tập, sinh hoạt, ăn, ở theo quy định; Duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần và trong tháng cho sinh viên khi học tập tập trung tại trung tâm.

8. Tham gia NCKH, viết bài đăng tạp chí.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban giám đốc phân công.

12

ThS Nguyễn Trường Nam

Chức danh chuyên môn: Chuyên viên phòng HC, TC, KT. Kiêm giảng dạy môn BN

Email: 

Điện thoại: 0917862559

 

 

 

 

1. Đảm bảo mọi mặt về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn học GDQPAN theo quy định. Tham gia làm công tác quản lý đại đội theo yêu cầu của cấp trên

2. Quản lý quân trang, quân dụng và cấp phát cho sinh viên tham gia học tập đảm bảo đúng quy định.

3. Tham gia quản lý cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập theo yêu cầu của trung tâm.

4. Theo dõi và có biện pháp bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị, vũ khí, quân trang của Trung tâm

5. Tham gia quản lý sinh viên học tập, sinh hoạt, ăn, ở theo quy định; Duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần và trong tháng cho sinh viên khi học tập tập trung tại trung tâm.

6. Tham gia NCKH, viết bài đăng tạp chí.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công.

13

ThS Hoàng Thùy Linh

Chức danh chuyên môn: Giảng viên hợp đồng

Email: 

Điện thoại: 0382567834

 

1. Trực tiếp tham gia công tác giảng dạy môn học GDQPAN. Tham gia công tác quản lý đại đội theo yêu cầu của cấp trên

2. Tham gia quản lý, hướng dẫn sinh viên học viên học tập, sinh hoạt, ăn, ở theo quy định; Duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần và trong tháng cho sinh viên khi học tập tập trung tại trung tâm.

3. Tham gia NCKH, viết bài đăng tạp chí

4. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQPAN.

5. Tham gia các hoạt động của Trung tâm, của đơn vị theo yêu cầu và sự phân công của Ban giám đốc trung tâm

                                                                                                              


Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2020

KT.GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC 

TS Nguyễn Văn Long