Danh sách sinh viên thôi học, nghỉ học, thu nhận lại  năm học 2020 - 2021

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

Mã SV

LỚP

KẾT QUẢ

QĐỊNH... [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên thôi học, nghỉ học, thu nhận lại năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

danh sách sinh viên thôi học, nghỉ học, thu nhận lại năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THÔI HỌC, NGHỈ HỌC, THU NHẬN LẠI NĂM HỌC 2017-2018 [ Xem tiếp ]

Phòng CTSV thông báo Danh sách SV bị buộc thôi học, cho thôi học, nghỉ học 01 năm, thu nhận lại... năm học 2016 - 2017 [ Xem tiếp ]

Phòng CTSV thông báo Danh sách SV bị buộc thôi học, cho thôi học, nghỉ học 01 năm, thu nhận lại... năm học 2015-2016 [ Xem tiếp ]

Phòng CTSV thông báo Danh sách SV bị buộc thôi học, cho thôi học, nghỉ học 01 năm, thu nhận lại năm học 2014-2015 [ Xem tiếp ]

Phòng CTSV thông báo Danh sách sinh viên bị buộc thôi học, cho thôi học, nghỉ học 01 năm, thu nhận lại SV năm học 2013-2014 [ Xem tiếp ]