Quyết định về việc Công nhận kết quả thi sát hạch năng lực Tiếng Anh khoá ngày 20/4/2019 [ Xem tiếp ]

Quyết định về việc Công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khoá ngày 20&21/4/2019 [ Xem tiếp ]

Quyết định về việc công nhận kết quả thi kiểm tra năng lực tiếng Anh khoá ngày 13/01/2019 [ Xem tiếp ]

Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bàn khoá ngày 12/01/2019 [ Xem tiếp ]

Kết quả thi kiểm tra năng lực Tiếng Anh khoá ngày 13/10/2018 và kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khoá ngày 13&14/10/2018 [ Xem tiếp ]

lịch học trung tâm ngoại ngữ tin học [ Xem tiếp ]

thông báo chiêu sinh đợt cuối (đại học 9) lớp tiếng anh chuẩn đầu ra và ứng dụng cntt cơ bản [ Xem tiếp ]

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thông báo chiêu sinh [ Xem tiếp ]

Thông báo phát chứng nhận B1, chứng nhận sát hạch năng lực Tiếng Anh sinh viên (Kỳ thi ngày 5 và 12/5/2018) [ Xem tiếp ]

Thông báo phát chứng chỉ Ngoại ngữ, Ứng dụng CNTT cơ bản (Kỳ thi ngày 5 và 12/5/2018) [ Xem tiếp ]