Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH sinh viên [ Xem tiếp ]

Mẫu đăng ký tham gia NCKH năm học 2015 - 2016 [ Xem tiếp ]

Phòng QLKH & HTQT Quy định hình thức trình bày Khóa luận tốt nghiệp dùng cho sinh viên như sau: [ Xem tiếp ]

Phòng QLKH & HTQT Quy định hình thức trình bày đề tài Nghiên cứu khoa học dùng cho sinh viên như sau: [ Xem tiếp ]

Văn bản này quy định việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện các khoá luận tốt nghiệp khoá học của sinh viên đại học hệ chính quy của trường Đại học TDTT Đà Nẵng [ Xem tiếp ]

Văn bản này quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.... [ Xem tiếp ]